Njoftim

02.12.2019

Gjatë muajit nëntor 2019, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 5 seanca plenare
• janë mbajtur 29 kolegje shqyrtuese
• janë shqyrtuar/zgjidhur 30 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (7) Aktvendime dhe (1) Vendim:

• Nr. i lëndës: KI 61/19
Parashtrues: Bahrije Baftiu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KO 203/19
Parashtrues: Avokati i Popullit
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 110/19
Parashtrues: Fisnik Baftijari
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 201/18
Parashtrues: Selami Taraku
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 73/19
Parashtrues: Hamzë Fekaj
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 143/18
Parashtrues: Bekim Mustafa
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 78/19
Parashtrues: Miodrag Pavić
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 73/18
Parashtrues: N.S.
Aktvendimi