Urdhëra tjerë

Vlerësimi kushtetutshmërisë së aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës Pkl.nr. 70/2012, të 22 qershorit 2012 – Mendimi konkurrues i gjyqtarit Robert Carolan

Nr. të lëndës KI 78/12

Parashtruesit: Bajrush Xhemajli

Parashtruesit:

Bajrush Xhemajli

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Urdhëra tjerë

Shkelje e të drejtave kushtetuese

Neni 31 - E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm

Mendim konkurrues

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Penale