Aktvendim

Vlerësimi i kushtetutshmërisë se një Aktgjykimi te Gjykatës Supreme të Kosovës.

Nr. të lëndës KI 52/11

Përmbledhje

Parashtruesi e kishte dorëzuar Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, duke pretenduar se i ishin shkelur të drejtat e tij/saj sipas neneve 22, 102 dhe 51.2 të Kushtetutës me aktgjykimin e Gjykatës Supreme, i cili konfirmonte vendimin e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale që refuzonte aplikacionin e Parashtruesit për ndihmë financiare për shkak të mungesës së mbështetjes mjekësore, Gjykata vendosi se Kërkesa ishte qartazi e pabazuar dhe e papranueshme sipas nenit 113.7 të Kushtetutës, nenit 48 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe Rregullës 36.2(b) pasi që Parashtruesi i kërkesës nuk kishte ofruar prova prima facie për shkeljen kushtetuese, duke cituar rastin Vanek kundër Republikës së Sllovakisë. Gjykata e pranoi kërkesën e Parashtruesit që të mos i zbulohet identiteti për shkak të natyrës së lëndës në fjalë

Parashtruesit:

Parashtrues X

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

administrative