Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit nr. 5017415 të Administratës Pensionale të Republikës së Kosovës, i 26 shkurtit 2009

Nr. të lëndës KI 141/11

Parashtruesit: Ramadan Rrahmani

Parashtruesi paraqiti kërkesën bazuar në Nenin 113,7 të Kushtetutës duke pohuar se të drejtat e tij kushtetuese janë cenuar për shkak se Administrata Pensionale e Republikës së Kosovës, ia ka mohuar atij të drejtën në pension, Parashtruesi, ndër të tjera, pohoi se ishte shkelur e drejta për mbrojtje gjyqësore të të drejtave, Gjykata konstatoi se kërkesa e parashtruesit ishte e pafatshme përkatësisht nuk ishte parashtruar në Gjykatë brenda afatit ligjor të përcaktuar me Nenin 49 të Ligjit, Për shkak të arsyeve të përmendura, Gjykata bazuar në Nenin 113,7 të Kushtetutës, Nenin 49 të Ligjit dhe rregullin 36 (1) b) të Rregullores së punës vendosi të hedhë poshtë kërkesën e parashtruesit si të papranueshme

Parashtruesit:

Ramadan Rrahmani

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është paraqitur pas afatit

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile