Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së mosekzekutimit të Aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Ac. nr. 1326/2008, të datës 27.02.2009 dhe Aktgjykimit të Gjykatës Komunale CI. nr 1176/07, të datës 12.06.2008

Nr. të lëndës KI 09/11

Parashtruesit: Mustafë Aliu

Parashtruesi i kërkesës vlerësimin e kushtetutshmërisë së mosekzekutimit të Aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut Ac. nr. 1326/2008, të datës 27.02.2009 dhe Aktgjykimit të Gjykatës Komunale CI. nr 1176/07, të datës 12.06.2008.
Parashtruesi i kërkesës pretendon se i janë shkelur edhe pse në kërkesën e tij drejtuar Gjykatës ai ka theksuar se pretendon se janë shkelur neni 21.22,23 dhe neni 113 i Kushtetutës (të drejtat e njeriut-parimet e përgjithshme, zbatimi i drejtpërdrejt i marrëveshjeve dhe instrumenteve ndërkombëtare, dinjiteti i njeriut dhe juridiksioni, dhe palët e autorizuara për ngritje).
Gjykata konstaton që kërkesa është e papranueshme dhe qartazi e pabazuar.

Parashtruesit:

Mustafë Aliu

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është paraqitur pas afatit

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Administrative