Vendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë “së veprimit të Presidentit të Republikës së Kosovës të 3 qershorit 2020”

Nr. të lëndës KO 103/20

Parashtruesit: Fitore Pacolli dhe 29 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës

Shkarko:
Parashtruesit:

Fitore Pacolli dhe 29 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republikës së Kosovës

Lloji i kërkesës:

KO - Kërkesë nga organet shtetërore

Lloji i aktit:

Vendim