Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit nr. 32/2022 të 26 majit 2022, të Komisionit të Ankesave për Shtetësi të Ministrisë së Punëve të Brendshme

Nr. të lëndës KI151/22

Parashtruesit: Celal Bütüç

Shkarko:
llogo_gjkk_png_2

Prishtinë, më​​ 6​​ janar​​ 2023

Nr. ref.:RK​​ 2103/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTVENDIM PËR PAPRANUESHMËRI​​ 

 

 

rastin nr. KI151/22

 

Parashtrues

 

Celal Bütüç

 

 

Vlerësim i kushtetutshmërisë

​​ Vendimit​​ nr.​​ 32/2022​​ të​​ 26 majit​​ 2022​​ të​​ Komisionit të​​ Ankesave​​ për Shtetësi​​ të​​ Ministrisë së Punëve të Brendshme​​ 

 

 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

 

 

e përbërë nga:

 

Gresa Caka-Nimani, kryetare

Bajram Ljatifi, zëvendëskryetar

Selvete Gërxhaliu-Krasniqi, gjyqtare

Safet Hoxha, gjyqtar

Radomir Laban, gjyqtar​​ 

Remzije Istrefi-Peci, gjyqtare dhe

Nexhmi Rexhepi, gjyqtar

 

 

Parashtruesi i kërkesës

 

 • Kërkesa është​​ parashtruar​​ nga​​ Celal Bütüç,​​ me vendbanim në​​ Izmir,​​ Republika e​​  ​​​​ Turqisë​​ (në tekstin e mëtejmë: parashtruesi i kërkesës).

 

Vendimi i kontestuar

 

 • Parashtruesi i kërkesës konteston Vendimin​​ [Nr.​​ 32/2022]​​ e​​ 26​​ majit​​ 2022,​​ të​​ Komisionit të Ankesave për Shtetësi​​ të​​ Ministrisë së​​ Punëve të Brendshme​​ (në tekstin e mëtejmë:​​ Komisioni i Ankesave i MPB-së).

 

Objekti i çështjes

​​ 

 • Objekt​​ i çështjes​​ është​​ vlerësimi i kushtetutshmërisë së​​ vendimit të kontestuar, përmes​​ të cilit pretendohet se parashtruesit të kërkesës i janë shkelur të drejtat dhe liritë e tij themelore të garantuara me nenin​​ 3​​ [Barazia para Ligjit], nenin 14 [Shtetësia] dhe nenin 24 [Barazia para Ligjit]​​ të​​ Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Kushtetuta).

 

Baza juridike

 

 • Kërkesa bazohet​​ ​​ paragrafët 1 dhe 7 të nenit 113 [Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara] të Kushtetutës, në nenet 22 (Procedimi i kërkesës) dhe 47 (Kërkesa individuale) të Ligjit nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Ligji) dhe në rregullin 32 (Parashtrimi i kërkesave dhe përgjigjeve) të Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës​​ (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës).​​ 

 

Procedura në Gjykatën Kushtetuese

 

 • Më​​ 10​​ tetor​​ 2022, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata) pranoi kërkesën e parashtruesit të kërkesës të cilën e kishte dorëzuar në postë më​​ 4 tetor 2022.

 

 • Më​​ 26​​ tetor​​ 2022,​​ Kryetarja e Gjykatës,​​ përmes​​ Vendimit [Nr.​​ GJSH.​​ KI151/22],​​ caktoi​​ gjyqtarin​​ Nexhmi Rexhepi​​ gjyqtar raportues dhe Kolegjin shqyrtues, të përbërë nga gjyqtarët:​​ Bajram Ljatifi​​ (kryesues),​​ Safet Hoxha​​ dhe​​ Radomir Laban​​ (anëtarë).

 

 • Më​​ 13​​ tetor​​ 2022, Gjykata e njoftoi parashtruesin e kërkesës për regjistrimin e kërkesës. Gjykata po ashtu kërkoi​​ nga ai që​​ të​​ specifikojë​​ se cili​​ është​​ akti i autoritetit publik të​​ cilin e konteston dhe të bashkëngjit vendimin e fundit të kontestuar së bashku me vendimet tjera.

 

 • Më​​ 14​​ tetor​​ dhe​​ 17 tetor​​ 2022, Gjykata​​ pranoi​​ informatat e​​ kërkuara​​ të dorëzuara nga parashtruesi i kërkesës​​ rmes​​ postës elektronike.

 

 • Më​​ 13​​ dhjetor​​ 2022, Kolegji shqyrtues shqyrtoi raportin​​ e​​ gjyqtarit raportues dhe njëzëri i rekomandoi Gjykatës papranueshmërinë e kërkesës.

 

Përmbledhja e fakteve

 

 • Nga​​ shkresat​​ e​​ lëndës​​ rezulton se më​​ 14 dhjetor​​ 2016,​​ Departamenti​​ për Shtetësi, Azil dhe Migrim (DSHAM) në​​ kuadër të​​ Ministrisë​​ së​​ Punëve të​​ Brendshme​​ (në​​ tekstin e mëtejmë: Departamenti për Shtetësi)​​ përmes Vendimit​​ [Nr.​​ 4802/16]​​ refuzoi kërkesën e parashtruesit​​ të kërkesës​​ për fitim të shtetësisë së Republikës së Kosovës me natyralizim.

 

 • Në​​ një​​ datë​​ të​​ pasaktësuar,​​ kundër këtij​​ vendimi​​ parashtruesi​​ i kërkesës​​ paraqiti​​ ankesë​​ në​​ Komisionin​​ e​​ Ankesave të​​ MPB-së, si organ i shkallës së​​ dytë​​ brenda Ministrisë​​ së​​ Punëve të​​ Brendshme.​​ 

​​ 

 • Më​​ 7​​ shkurt​​ 2017,​​ Komisioni​​ i​​ Ankesave i​​ MPB-së, përmes Vendimit​​ [Nr.​​ 83/2017],​​ refuzoi ankesën e parashtruesit të​​ kërkesës dhe la në​​ fuqi​​ Vendimin​​ [Nr.​​ 4802/16]​​ e​​ Departamentit​​ për Shtetësi, të​​ 14 dhjetorit 2016.​​ Ky i fundit vlerësoi se​​ parashtruesi i kërkesës nuk ka ofruar dëshmi të​​ mjaftueshme për të​​ përmbushur​​ kushtet​​ ligjore​​ për fitimin e shtetësisë​​ të​​ përcaktuar me nenin​​ 16​​ (Natyralizimi i pjesëtarit të diasporës të Republikës së Kosovës)​​ të​​ Ligjit nr.​​ 04/L-215 për Shtetësinë​​ e Kosovës (në​​ tekstin e mëtejmë: Ligji​​ për Shtetësi).

 

 • Në​​ një​​ datë të pasaktësuar, parashtruesi i kërkesës në Gjykatën Themelore në​​ Prishtinë, Departamenti për Çështje Administrative (në tekstin e mëtejmë: Gjykata Themelore)​​ kishte paraqitur kërkesëpadi.

 

 • Më 14​​ nëntor​​ 2019, Gjykata Themelore,​​ përmes Aktgjykimit [A.​​ nr.​​ 2126/19], refuzoi kërkesëpadinë e parashtruesit të kërkesës​​ si të​​ pabazuar.​​ Kjo e fundit​​ gjeti se​​ nga faktet e vërtetuara në​​ procedurë​​ administrative, parashtruesi i kërkesës nuk ka ofruar​​ dëshmi konkrete se: (i)​​ ka qëndruar rregullisht në​​ Republikën e Kosovës për​​ pesë​​ (5)​​ vite;​​ dhe​​ (ii)​​ se posedon leje të​​ vlefshme qëndrimi, kritere këto të​​ përcaktuara​​ në​​ nenin​​ 16,​​ paragrafët​​ 2 dhe 3 të​​ Ligjit për Shtetësi.

 

 • ​​ vazhdim të​​ arsyetimit, Gjykata Themelore​​ duke u bazuar në​​ nenin​​ 16 (Dëshmitë​​ e Lidhjes së​​ Ngushtë​​ Familjare) të​​ Udhëzimit Administrativ nr.​​ 04/2014 për Procedurat e Fitimit të​​ Shtetësisë​​ ​​ Republikës së​​ Kosovës​​ [tanimë i shfuqizuar me​​ Udhëzimit Administrativ nr.​​ 05/2020 për Kriteret dhe Procedurat e Fitimit të Shtetësisë së Republikës së Kosovës] gjeti se:​​ “Njëra nga kriteret në vijim konsiderohet si dëshmi e lidhjeve të ngushta ekonomike dhe familjare me Republikën e Kosovës: 1.1.Referenca të personave që jetojnë në Kosovë dhe që janë në gjendje të dëshmojnë lidhjet e ngushta familjare; 1.2.Dëshmi që posedojnë​​ prona të paluajtshme në Republikën e​​ Kosovës apo aktivitet ekonomik.”, të​​ cilat nuk janë​​ në​​ dosjen e aplikimit të​​ parashtruesit të​​ kërkesës.​​ 

 

 • Më 16 janar​​ 2020, parashtruesi​​ i​​ kërkesës​​ kundër​​ Aktgjykimit​​ [A.​​ nr.​​ 2126/19]​​ të​​ Gjykatës Themelore​​ paraqiti ankesë në​​ Gjykatën e Apelit​​ për shkak të​​ shkeljeve thelbësore të​​ dispozitave të​​ procedurës kontestimore, vërtetimit të​​ gabuar dhe jo të​​ plotë​​ të​​ gjendjes faktike,​​ dhe zbatimit të​​ gabuar të​​ së​​ drejtës materiale,​​ me propozimin​​ që​​ Gjykata e Apelit ta prishë​​ Aktgjykimin e kontestuar​​ të​​ Gjykatës Themelore​​ në​​ tërësi dhe lëndën ta kthejë​​ në​​ rigjykim në​​ këtë​​ gjykatë.

 

 • Më​​ 19​​ prill​​ 2022, Gjykata e Apelit përmes Aktgjykimit​​ [AA.​​ nr.​​ 123/2020]: (i)​​ aprovoi​​ ankesën e parashtruesit si të​​ bazuar; (ii)​​ anuloi​​ Aktgjykimin​​ [A.​​ nr.​​ 2126/19]​​ e​​ Gjykatës Themelore;​​ dhe​​ (iii)​​ anuloi Aktvendimin [Nr.​​ 83/17], të​​ 7 shkurtit 2017, të​​ Komisionit të​​ Ankesave​​ të​​ MPB-së​​ dhe​​ lëndën ia​​ ktheu​​ të​​ njëjtit​​ për rishqyrtim​​ dhe rivendosje.​​ 

 

 • Gjykata​​ e​​ Apelit​​ konstatoi​​ se​​ Aktgjykimi i Gjykatës Themelore: (i)​​ është​​ i përfshirë​​ në​​ shkelje thelbësore të​​ dispozitave të​​ procedurës kontestimore, gjegjësisht të​​ nenit​​ 182,​​ paragrafit​​ 2,​​ pika (n),​​ neneve​​ 183 dhe 184 të​​ Ligjit​​ nr.​​ 03/006 për Procedurën Kontestimore; (ii) gjendja​​ faktike​​ nuk​​ është​​ vërtetuar​​ në​​ mënyrë​​ të​​ drejtë; dhe për pasojë​​ (iii)​​ në​​ mënyrë​​ të​​ gabuar​​ është​​ zbatuar edhe e​​ drejta materiale

 

 • Gjykata​​ e Apelit theksoi se​​ Komisioni i Ankesave i​​ MPB-së,​​ si dhe Gjykata Themelore,​​ ​​ mënyrë​​ të gabuar kanë zbatuar të drejtën materiale, pasi sipas saj,​​ parashtruesi i kërkesës kërkesën e tij për​​ shtetësi​​ e ka paraqitur mbi bazën e asaj se ai​​ ka lindur në Kosovë dhe të dy prindërit në kohën e lindjes së të njëjtit kanë qenë shtetas të Kosovës.​​ 

 

 • Përmes​​ Aktgjykimit të​​ saj,​​ Gjykata e Apelit obligoi​​ Komisionin e Ankesave të​​ MPB-së​​ që​​ gjatë​​ rishqyrtimit, kërkesën e parashtruesit të​​ kërkesës ta vlerësojë​​ në​​ pajtim me​​ nenin​​ 5, paragrafin 1, pikën 1​​ dhe​​ nenin​​ 6,​​ paragrafin 1​​ të​​ Ligjit për Shtetësinë, meqenëse​​ sipas​​ kësaj​​ gjykate​​ parashtruesi i kërkesës ka kërkuar njohjen e kësaj të​​ drejte pikërisht​​ bazuar në​​ këto dispozita.​​ Në​​ vijim, Gjykata e Apelit Komisionin​​ e​​ Ankesave të​​ MPB-së​​ e​​ obligoi​​ që​​ të​​ nxjerrë​​ vendim tjetër brenda afatit​​ tridhjetë​​ (30)​​ ditor nga dita e pranimit të​​ këtij aktgjykimi​​ në​​ pajtim me “vërejtjet, sugjerimet dhe pikëpamjet juridike të​​ kësaj gjykate lidhur me procedurën dhe gjendjen faktike të​​ çështjes.

 

 • Më​​ 26​​ maj​​ 2022, Komisioni​​ i​​ Ankesave i​​ MPB-së​​ përmes​​ vendimit​​ ​​ kontestuar​​ [Nr.​​ 32/2022]​​ refuzoi​​ si të​​ pabazuar ankesën e parashtruesit të​​ kërkesës​​ dhe​​ la​​ në​​ fuqi Vendimin​​ [Nr.​​ 4806/16]​​ të​​ 14 dhjetorit​​ 2016 të​​ Departamentit​​ për Shtetësi.​​ 

 

 • Përmes​​ këtij​​ vendimi, Komisioni i​​ Ankesave i​​ MPB-së​​ konstatoi se​​ parashtruesi​​ i kërkesës​​ nuk e ka përmbushur kushtin ligjor për fitimin e shtetësisë​​ së​​ Republikës së​​ Kosovës me natyralizim si pjesëtar i diasporës​​ ashtu siç​​ është​​ përcaktuar me nenin​​ 16​​ të Ligjit​​ për Shtetësi, si dhe​​ nënparagrafin​​ 7,​​ të​​ paragrafit 2 të​​ nenit 15 (Fitimi i Shtetësisë së Pjesëtarit të Diasporës të Republikës së Kosovës)​​ dhe në nënparagrafin 1 të paragrafit 1 të nenit 16 (Dëshmitë e lidhjes së ngushtë familjare dhe ekonomike)​​ të​​ Udhëzimit Administrativ nr.​​ 05/2020 për Kriteret dhe Procedurat e Fitimit të Shtetësisë së Republikës së Kosovës.​​ Po ashtu, i njëjti Komision konstatoi se​​ parashtruesi​​ i kërkesës nuk ka​​ plotësuar as kriteret e përcaktuara me​​ paragrafin​​ 1 të​​ nenit 6 (Fitimi i shtetësisë me lindje në bazë të origjinës)​​ të​​ Ligjit për Shtetësi.

 

 • Në​​ vendimin​​ e Komisionit të​​ Ankesave​​ të​​ MPB-së,​​ parashtruesi​​ i kërkesës​​ është​​ udhëzuar që​​ kundër këtij​​ vendimi, mund të​​ inicojë​​ padi administrative në​​ gjykatën kompetente.​​ Nga shkresat e lëndës nuk rezulton që​​ parashtruesi i kërkesës ka iniciuar apo ka përdorur mjete të​​ tjera juridike kundër​​ vendimit të​​ lartcekur të​​ Komisionit të​​ Ankesave të​​ MPB-së, të​​ 26 majit 2022.

 

Pretendimet e parashtruesit të kërkesës

 

 • Parashtruesi​​ i kërkesës pretendon se​​ Vendimi​​ [Nr.​​ 32/2022]​​ i​​ 26​​ majit​​ 2022​​ i​​ Komisionit të​​ Ankesave të​​ MPB-së,​​ që ndërlidhet me procedurën​​ e fitimit​​ të shtetësisë​​ së Republikës së Kosovës​​ përmes natyralizimit, është nxjerrë në shkelje të të drejtave dhe lirive të tij kushtetuese,​​ të​​ garantuar me nenet​​ 3 [Barazia para Ligjit], 14 [Shtetësia] dhe 24 [Barazia para Ligjit]​​ të Kushtetutës.​​ 

 

 • Parashtruesi​​ i kërkesës​​ theksoi se atij​​ padrejtësisht i është refuzuar kërkesa për fitim të shtetësisë, meqenëse i ka plotësuar të gjitha kushtet e kërkuara sipas Ligjit​​ nr.​​ 03/L-034​​ për Shtetësinë e Kosovës,​​ duke​​ shtuar​​ se edhe ai edhe prindërit e tij kanë lindur në Kosovë.

 

 • Gjykata vëren se Ligji​​ nr.​​ 03/L-034​​ për Shtetësinë​​ e Kosovës, i publikuar më​​ 2 qershor​​ 2008, të​​ cilit i referohet parashtruesi i kërkesës në​​ pretendimet e tij,​​ është​​ shfuqizuar me​​ Ligjin​​ në fuqi​​ nr.​​ 04/L-215​​ për Shtetësinë​​ e Kosovës.

 

 • Në fund, parashtruesi i kërkesës pretendon se të gjitha dokumentet e tij janë të sakta dhe jo të mangëta.

 

 

Dispozitat​​ relevante​​ kushtetuese dhe ligjore

 

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË​​ KOSOVËS

 

Neni 3​​ 

[Barazia para Ligjit]

 

1. Republika e Kosovës është shoqëri shumetnike, e përbërë nga shqiptarët dhe komunitetet​​ 

tjera e cila qeveriset në mënyrë demokratike, me respektim të plotë të sundimit të ligjit,​​ 

përmes institucioneve të veta legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore.​​ 

2. Ushtrimi i autoritetit publik në Republikën e Kosovës bazohet në parimet e barazisë para​​ 

ligjit të të gjithë individëve dhe në respektimin e plotë të të drejtave dhe lirive themelore të​​ 

njeriut, të pranuara ndërkombëtarisht, si dhe në mbrojtjen e të drejtave dhe në pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre.

 

Neni 14

​​ [Shtetësia]

 

Fitimi dhe humbja e së drejtës së shtetësisë së Republikës së Kosovës rregullohet me ligj.

 

Neni 24

​​ [Barazia para Ligjit]

 

1. Të gjithë janë të barabartë para ligjit. Çdokush gëzon të drejtën e mbrojtjes së barabartë ligjore, pa diskriminim.​​ 

2. Askush nuk mund të diskriminohet në bazë të racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike ose të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pronës, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal.​​ 

3. Parimet e mbrojtjes së barabartë ligjore nuk parandalojnë vënien e masave të nevojshme për mbrojtjen dhe përparimin e të drejtave të individëve dhe grupeve që janë në pozitë të pabarabartë. Masat e tilla do të zbatohen vetëm derisa të arrihet qëllimi për të cilin janë vënë ato.

 

 

LIGJI NR.​​ 04/L-215 PËR SHTETËSINË E KOSOVËS

 

Neni 5

Mënyrat e fitimit të shtetësisë

 

1. Shtetësia e Republikës së Kosovës fitohet:

1.1. me lindje;

1.2. me adoptim;

1.3. me natyralizim;

1.4. në bazë të marrëveshje ndërkombëtare;

1.5. në bazë të neneve 31 dhe 32 të këtij ligji.

 

 

Neni 6

Fitimi i shtetësisë me lindje në bazë të origjinës

 

1. Fëmija lind shtetas i Republikës së Kosovës nëse në kohën e lindjes së fëmijës të dy prindërit janë shtetas të Republikës së Kosovës.

2. Nëse në kohën e lindjes së fëmijës vetëm njëri prind e ka shtetësinë e Republikës së Kosovës, fëmija e fiton shtetësinë e Republikës së Kosovës me lindje në rastet vijuese:

 

2.1. fëmija është i lindur në territorin e Republikës së Kosovës;​​ 

2.2. fëmija është i lindur jashtë territorit të Republikës së Kosovës dhe prindi tjetër është me shtetësi të panjohur ose pa shtetësi;​​ 

2.3. fëmija është i lindur jashtë territorit të Republikës së Kosovës dhe prindi tjetër ka shtetësi tjetër, por të dy prindërit pajtohen me shkrim që fëmija të fitojë shtetësinë e Republikës së Kosovës. E drejta nga kjo dispozitë duhet të ushtrohet para moshës katërmbëdhjetë vjeçare të fëmijës. Në mungesë të pëlqimit të prindërve fëmija do të fitojë shtetësinë e Republikës së Kosovës nëse si pasojë​​ mbetet pa shtetësi.

 

Neni 16

Natyralizimi i pjesëtarit të diasporës të Republikës së Kosovës

 

 

​​ 1. Pjesëtari i diasporës i Republikës së Kosovës e fiton shtetësinë e Republikës së Kosovës në bazë të kërkesës së tij edhe nëse nuk i plotëson kushtet e përcaktuara në nënparagrafët nga paragrafi 1. i nenit 10 të këtij ligji.

​​ 2. Pjesëtar i diasporës i Republikës së Kosovës konsiderohet çdo person i cili e ka qëndrimin e ligjshëm dhe të rregullt jashtë Republikës së Kosovës por i cili dëshmon se ka lindur në Republikën e Kosovës dhe se ka lidhje të ngushta familjare dhe ekonomike në Republikën e Kosovës.

​​ 3. Pjesëtar i diasporës i Republikës së Kosovës konsiderohet edhe secili person i cili është pasardhës brenda një gjenerate i personit të përmendur në paragrafin 2 të këtij neni dhe i cili dëshmon se mban lidhje familjare në Republikën e Kosovës.​​ 

4. Kriteret për përcaktimin e lidhjes së ngushtë familjare dhe ekonomike sipas paragrafëve 2 dhe 3 të këtij neni caktohen nga organi kompetent me akt nënligjor.

 

 

UDHËZIMI ADMINISTRATIV NR.​​ 05/2020 PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E FITIMIT TË SHTETËSISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

 

Neni 15

Fitimi i shtetësisë së pjesëtarit të diasporës të Republikës së Kosovës

 

1. Kërkesa për fitimin e shtetësisë nga pjesëtari i diasporës parashtrohet personalisht për personin e moshës madhore apo përmes njërit prind për personat e mitur në njërën nga shërbimet konsullore të Republikës së Kosovës apo në njërën nga ZGjC në Kosovë.​​ 

2. Kërkesës nga paragrafi 1 i këtij neni për personin madhor, duhet bashkëngjitur dokumentet si në vijim:​​ 

 

2.1. certifikatën e lindjes të Republikës së Kosovës nëse ka lindur në Kosovë ose certifikatën e lindjes në shtetin ku ka lindur;​​ 

2.2. certifikatën e martesës nëse është i martuar;

2.3. deklaratën e bashkësisë familjare apo ndonjë dokument tjetër ekuivalent që dëshmon se të paktën njëri prind është i lindur në Republikën e Kosovës;​​ 

2.4. certifikatën e lindjes së prindit të lëshuara nga Republika e Kosovës, për pasardhësit e drejtpërdrejtë​​ 

2.5. kopjen e dokumentit të identifikimit të​​ vlefshëm me fotografi që duket qartë;​​ 

2.6. certifikatën e vendbanimit në shtetin ku banon;​​ 

2.7. dëshminë e vendbanimit në​​ Republikën e Kosovës;​​ 

2.8. dëshminë që nuk ka dosje penale lëshuar nga Policia e Kosovës dhe dëshminë që nuk është duke u zhvilluar procedurëpenale dhe nuk është i dënuar për vepra penale e lëshuar nga Gjykata kompetente e Republikës së Kosovës si dhe organi kompetent i shtetit të huaj shtetas i të cilit është parashtruesi i kërkesës dhe shtetit në të cilin ka pasur vendbanimin e fundit, jo më të vjetër se 6 muaj.​​ 

2.9. deklaratën nën betim me shkrim në të cilën e pranon rendin kushtetues dhe juridik të Republikës së Kosovës sipas shtojcës​​ 3.

 

3.​​ Kërkesës nga paragrafi 1 i këtij neni për personin e mitur duhet bashkëngjitur dokumentet si në vijim:

 

3.1. për fëmijët e mitur, pëlqimi me shkrim i prindërve i vërtetuar nga noteri;​​ 

3.2. certifikatën e lindjes në shtetin ku ka lindur fëmija i mitur;​​ 

3.3. kopjen e dokumentit të identifikimit të vlefshëm me fotografi që duket qartë;​​ 

3.4. për fëmijët nga mosha 14 deri 18 vjeç, dëshminë që nuk ka dosje penale lëshuar nga Policia e Kosovës dhe dëshminë që nuk është duke u zhvilluar procedurë penale dhe nuk është i dënuar për vepra penale e lëshuar nga Gjykata kompetente e Republikës së Kosovës si dhe organi kompetent i shtetit të huaj shtetas i të cilit është parashtruesi i kërkesës dhe shtetit në të cilin ka pasur vendbanimin e fundit, jo më të vjetër se 6 muaj.

3.5. dokument i vlefshëm identifikimi me fotografi për të dy prindërit;​​ 

3.6. pëlqimi i fëmijës nga mosha 14 deri në 18 vjet shtojca 2.

 

Neni 16

Dëshmitë e lidhjes së ngushtë familjare dhe ekonomike

 

1.​​ Për pjesëtarin e diasporës sipas nenit 15 të​​ këtij Udhëzimi Administrativ, si dëshmi e lidhjes së ngushtë familjare me Republikën e Kosovës konsiderohet njëra nga kriteret si në vijim:

 

1.1. deklarata para noterit e anëtarit të familjes,​​ i cili është në gjendje të dëshmoj​​ lidhjen​​ e​​ ngushtë familjare të parashtruesit të kërkesës me paraardhësin e tij;

1.2. dëshminë se është i martuar me shtetasin e Republikës së Kosovës.​​ 

 

2. Për pjesëtarin e diasporës sipas nenit 15 të​​ këtij Udhëzimi Administrativ, si dëshmi e lidhjes ekonomike me Republikën e Kosovës konsiderohet njëra nga kriteret si në vijim:​​ 

 

2.1. dëshminë që posedon pronë të paluajtshme në Republikën e Kosovës;​​ 

2.2. aktivitetet​​ ekonomike apo biznesore aktive.

 

3. Përjashtimisht, pjesëtarin e diasporës i cili është pasardhës brenda një gjenerate, duhet të dëshmohet vetëm mbajtja e lidhjes së ngushtë familjare sipas paragrafit 1 të këtij neni.

 

Pranueshmëria​​ e​​ kërkesës

 

 • Gjykata​​ së​​ pari shqyrton nëse​​ janë​​ përmbushur​​ kriteret e​​ pranueshmërisë,​​ të​​ përcaktuara me Kushtetutë​​ dhe të​​ specifikuara më​​ tej me Ligj dhe Rregullore të​​ punës. Në​​ këtë​​ drejtim, sipas paragrafit 1 të​​ nenit 113 [Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara] të​​ Kushtetutës,​​ Gjykata vendos vetëm për rastet e ngritura​​ para Gjykatës në mënyrë ligjore nga pala e autorizuar. Ndërsa, sipas paragrafit 7 të të njëjtit nen të Kushtetutës, individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet e pretenduara të të drejtave dhe lirive të tyre individuale të garantuara me Kushtetutë​​ nga autoritetet publike, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj.​​ 

 

 • Gjykata​​ më​​ tej​​ i referohet kritereve të pranueshmërisë, siç specifikohen në Ligj. Në lidhje me këtë, sipas paragrafit 1 të nenit 47 (Kërkesa individuale), çdo individ ka të drejtë të kërkojë nga Gjykata Kushtetuese mbrojtje juridike në rast se pretendon se të drejtat dhe liritë e tij individuale të garantuara me Kushtetutë janë shkelur nga ndonjë autoritet publik. Sipas paragrafit 2 të të njëjtit nen, individi mund të ngre kërkesën në fjalë vetëm pasi që të ketë shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj.​​ 

 

 • Për sa i​​ përket​​ përmbushjes së këtyre kritereve, Gjykata fillimisht thekson se​​ parashtruesi​​ i kërkesës është palë e autorizuar, i cili konteston një akt të një​​ autoriteti​​ publik, përkatësisht​​ Vendimin​​ [Nr.​​ 32/2022]​​ të 26 majit 2022,​​ të​​ Komisionit të​​ Ankesave të​​ MPB-së.​​ Megjithatë, në vazhdim Gjykata do të vlerësojë nëse parashtruesi i kërkesës e ka plotësuar kriterin e shterimit të mjeteve juridike të përcaktuara me ligj, siç kërkohet përmes paragrafit 7 të nenit 113 të Kushtetutës, paragrafit 2 të nenit 47 të Ligjit dhe pikës (b) të paragrafit (1) të rregullit 39 (Kriteret e pranueshmërisë)​​ të Rregullores së punës.

 

 • Gjykata​​ fillimisht​​ vëren se parashtruesi i​​ kërkesës kishte parashtruar ankesë​​ pranë​​ Komisionit të​​ Ankesave të​​ MPB-së​​ kundër​​ Vendimit [Nr.​​ 4802/16] të​​ 14 dhjetorit 2016, të​​ Departamentit për Shtetësi, përmes të cilit kërkesa e tij për shtetësi të Kosovës ishte refuzuar. Si rrjedhojë e kësaj, parashtruesi i kërkesës kishte paraqitur padi administrative në Gjykatën Themelore, e cila përmes Aktgjykimit​​ [A.​​ nr.​​ 2126/19], të 14 nëntorit 2019​​ ishte refuzuar si e​​ pabazuar. Në vijim, parashtruesi i kërkesës kundër Aktgjykimit të Gjykatës Themelore kishte parashtruar ankesë në Gjykatën e Apelit,​​ dhe​​ kjo e fundit përmes Aktgjykimit​​ [AA.​​ nr.​​ 123/2020] të 19 prillit 2022​​ kishte aprovuar ankesën e parashtruesit të kërkesës dhe çështjen e kishte rikthyer në rivendosje në Komisionin e Ankesave të MPB-së. Ky i fundit, përmes​​ Vendimit​​ [Nr.​​ 32/2022] të​​ 26 majit​​ e kishte refuzuar​​ ankesën e​​ parashtruesit të kërkesës, duke e udhëzuar këtë të fundit në procedurë gjyqësore.​​ 

 

 • Nga​​ shkresat​​ e lëndës,​​ Gjykata vëren se parashtruesi i kërkesës nuk e kishte shfrytëzuar të drejtën për të parashtruar​​ padi për konflikt administrativ në​​ Gjykatën​​ Themelore.​​ 

 

 • Në këtë​​ aspekt, Gjykata rikujton se rregulli për shterimin e mjeteve juridike, sipas nenit 113.7 të Kushtetutës, nenit 47 të Ligjit dhe​​ pikës (b) të paragrafit (1) të rregullit 39​​ të Rregullores së punës, i obligon personat fizikë dhe juridikë që dëshirojnë të paraqesin rastin e tyre në Gjykatën Kushtetuese që së pari të shfrytëzojnë mjetet juridike efektive që janë të disponueshme, kundër vendimit të kontestuar.

 

 • Kriteret​​ e​​ vlerësimit​​ nëse detyrimi për shterimin e të gjitha mjeteve “efektive” juridike është përmbushur, janë mirë të përcaktuara në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (në tekstin e mëtejmë: GJEDNJ), në harmoni me të cilën, sipas nenit 53 [Interpretimi i Dispozitave për të Drejtat e Njeriut] të Kushtetutës, Gjykata është e detyruar të interpretojë të drejtat dhe liritë themelore të garantuara me Kushtetutë. Të njëjtat parime, janë shtjelluar gjithashtu në praktikën gjyqësore të Gjykatës, duke përshirë por duke mos u kufizuar në rastet e Gjykatës​​ KI211/19, parashtrues​​ Hashim Gashi, Selajdin Isufi, B.K., H.Z., M.H., R.S., R.E., S.O., S.H., H.I., N.S., S.I., dhe S.R,​​ Aktvendim për papranueshmëri i 11 nëntorit 2020;​​ KI43/20, parashtruese​​ Fitore Sadikaj, Aktvendim për papranueshmëri i 31 gushtit 2020; dhe​​ KI42/20, parashtrues​​ Armend Hamiti, Aktvendim për papranueshmëri,​​ i 31 gushtit 2020.

 

 • Siç​​ është​​ sqaruar​​ përmes rasteve të lartcekura, qëllimi dhe arsyetimi i detyrimit për të shteruar mjetet juridike ose rregulli i shterimit është t'u ofrojë autoriteteve përkatëse, para së gjithash gjykatave të rregullta, mundësinë për të parandaluar ose për të korrigjuar shkeljet e pretenduara të Kushtetutës. Ai bazohet në supozimin që pasqyrohet në nenin 32 [E​​ drejta për Mjete Juridike] të Kushtetutës dhe në nenin 13 (E drejta për zgjidhje efektive) të KEDNJ-së, se rendi juridik i Republikës së Kosovës siguron mjete efektive për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të garantuara me Kushtetutë (shih rastet e Gjykatës​​ KI43/20, cituar më lart, paragrafi 37; dhe KI42/20, cituar më lart, paragrafi 44; shih gjithashtu rastin e GJEDNJ-së​​ Aksoy kundër Turqisë,​​ nr. 21987/93, Aktgjykim​​ i 18 dhjetorit 1996, paragrafi 51).

 

 • Rrjedhimisht, Gjykata vjen në përfundim se kërkesa e parashtruesit të kërkesës duhet të deklarohet e papranueshme, për shkak se parashtruesi i kërkesës nuk i ka shteruar mjetet juridike në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, nenin​​ 47 të Ligjit dhe rregullin 39 (1) (b) të Rregullores së punës.

 

PËR KËTO ARSYE

 

Gjykata Kushtetuese, në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës,​​ të nenit​​ 47​​ të Ligjit dhe në pajtim me rregullat​​ 39 (1) (b)​​ të Rregullores së punës, më​​ 13 dhjetor 2022​​ njëzëri

 

VENDOS

 

 • TË DEKLAROJË kërkesën të papranueshme;

 

 • T'UA KUMTOJË​​ këtë​​ aktvendim palëve;

 

 • TË PUBLIKOJË​​ këtë​​ aktvendim në Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit;

 

 • Ky​​ aktvendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

 

 

 

Gjyqtari​​ raportues​​ ​​ Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese

 

 

 

 

Nexhmi Rexhepi​​ Gresa Caka-Nimani

1

 

Parashtruesit:

Celal Bütüç

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Nuk janë shterur mjetet juridike

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Administrative