Rešenje o neprohvatljivosti

Ocena ustavnosti Odluke br.32/2022 od 26. maja 2022. godine Žalbene Komisije za Državljanstvo Ministarstva unutrašnjih poslova

br. predmeta KI151/22

podnosiocu: Celal Bütüç

Preuzimanje:

KI151/22, Podnosilac: Celal Bütüç, Ocena ustavnosti Odluke br.32/2022 od 26. maja 2022. godine Žalbene Komisije za Državljanstvo Ministarstva unutrašnjih poslova 

KI151/22, rešenje o neprihvatljivosti od 13. decembra 2022. godine, objavljeno dana 11. januara 2023. godine

Ključne reči: individualni zahtev, neiscrpljenje pravnih sredstava

Okolnosti konkretnog slučaja odnose se na to da je podnosilac zahteva uložio žalbu pred Žalbenom Komisijom Ministarstva unutrašnjih poslova protiv Odluke [br. 4802/16] od 14. decembra 2016. godine Odeljenja za državljanstvo  kojom je njegov zahtev za državljanstvo Kosova bio odbijen. Kao posledica ovoga, podnosilac zahteva je podneo administrativnu tužbu pred Osnovnim sudom, koja je presudom [A. br. 2126/19] od 14. novembra 2019. godine bila odbijena kao neosnovana.  Nakon toga, podnosilac zahteva je protiv presude Osnovnog suda uložio žalbu pred Apelacionim sudom, a poslednje navedeni je presudom [AA. br. 123/2020] od 19. aprila 2022. godine usvojio žalbu podnosioca zahteva i vratio predmet na ponovno odlučivanje pred Žalbenom komisijom Ministarstva unutrašnjih poslova.  Ova poslednje navedena je odlukom [br. 32/2022] od 26. maja odbila žalbu podnosioca zahteva, upućujući ga na redovni sudski postupak.

Podnosilac zahteva osporava pred Sudom da je Odluka[br. 32/2022] od 26. maja 2022. godine Žalbene Komisije Ministarstva unutrašnjih poslova, koja se tiče postupka dobijanja državljanstva Republike Kosovo putem naturalizacije, doneta uz povredu njegovih ustavnih prava i sloboda koje su zagarantovane članovima 3 [Jednakost pred zakonom], 14 [Državljanstvo] i 24 [Jednakost pred zakonom] Ustava.

Na osnovu spisa predmeta Sud je našao da podnosilac zahteva nije iskoristio svoje pravo da podnese tužbu za upravni spor pred Osnovnim sudom. Sledstveno, Sud je zaključio da se zahtev podnosioca zahteva treba proglasiti neprihvatljivim, zbog toga što podnosilac zahteva nije iscrpeo pravna sredstva u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 47 Zakona, kao i u skladu sa pravilom 39 (1) (b) Poslovnika o radu.

podnosiocu:

Celal Bütüç

Vrsta zahteva:

KI – Individualni zahtev

Vrsta akta:

Rešenje o neprohvatljivosti

Nisu iscrpljena pravna sredstva

Vrsta postupka koji je sproveden pred drugim institucijama :

Upravni