Vendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit [PN.nr.1350/22] të Gjykatës së Apelit të 29 dhjetorit 2022  

Nr. të lëndës KI101/23

Parashtruesit: Faik Kurrumeli dhe të tjerët

Shkarko:
llogo_gjkk_png_2

Prishtinë, më​​ 1 shkurt​​ 2024

Nr. ref.:​​ RK 2315/24

 

 

​​ 

 

 

 

 

VENDIM PËR TËRHEQJE TË KËRKESËS​​ 

 

 

rastin nr. KI101/23

 

Parashtrues

 

Faik Kurrumeli dhe të tjerët

 

​​  ​​​​ 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së​​ Aktvendimit [PN.nr.1350/22] të Gjykatës së Apelit të 29 dhjetorit 2022

 

 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

 

e përbërë nga:

 

Gresa Caka-Nimani, kryetare

Bajram Ljatifi, zëvendëskryetar

Selvete Gërxhaliu-Krasniqi, gjyqtare

Safet Hoxha, gjyqtar

Radomir Laban, gjyqtar

Remzije Istrefi-Peci, gjyqtare

Nexhmi Rexhepi, gjyqtar dhe

Enver Peci, gjyqtar

 

 

Parashtruesi i kërkesës

 

 • Kërkesa është dorëzuar nga​​ Faik Kurrumeli, Shkelzen Elezaj, Anita Brahimi, Flaka Hashani Mahmudi, Arjan Tafa, Avdullah​​ Ismaili, Hanmije Mjaki dhe Shyqeri Mjaki, Arsim Hasani nga Prishtina përkatësisht Ferizaj ​​ ​​ (në tekstin e mëtejmë: parashtruesit​​ e​​ kërkesës), përfaqësuar nga ​​ Arbër Fazliu,​​ avokat nga​​ Prishtina.​​  ​​​​ 

 

 

Vendimi i kontestuar​​ 

 

 • Parashtruesit e​​ kërkesës kontestojnë​​ kushtetutshmërinë e Aktvendimit​​ [PN.nr.1350/22]​​ ​​ 29 dhjetorit 2022​​ të Gjykatës​​ së Apelit.

 

 • Parashtruesit e kërkesës kanë pranuar vendimin e kontestuar më 14 shkurt 2023.​​ ​​ 

 

Objekti i çështjes

 

 • Objekt i çështjes është vlerësimi i kushtetutshmërisë​​ së Aktvendimit​​ [PN.nr.1350/22] të​​ 29 dhjetorit​​ 2022​​ të Gjykatës​​ së Apelit​​ përmes të cilit sipas pretendimeve të parashtruesve​​ të kërkesës​​ u​​ janë shkelur të drejtat e garantuara me nenet 31 [E Drejta për Gjykim të Drejtë dhe të Paanshëm]​​ dhe 46 [Mbrojtja e Pronës]​​ të Kushtetutës së Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Kushtetuta)​​ në ndërlidhje me nenin 6 (1) (E drejta për një proces të rregullt)​​ të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (në tekstin e mëtejmë: KEDNJ).

 

Baza juridike

 

 • Kërkesa bazohet në paragrafët 1 dhe 7 të nenit 113 [Juridiksioni dhe Palët e​​ Autorizuara]​​ të Kushtetutës, nenet 22​​ (Procedimi i kërkesës)​​ dhe 47​​ (Kërkesa individuale)​​ të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës nr. 03/L-121 (në tekstin e mëtejmë: Ligji) dhe në rregullin 25 (Parashtrimi i kërkesave dhe përgjigjeve)​​ të Rregullores së punës të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës).

 

 • ​​ 7 korrik 2023, Rregullorja e punës së Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës Nr. 01/2023, u publikua në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës dhe hyri ne fuqi 15 ditë pas publikimit te saj. Rrjedhimisht gjatë shqyrtimit të kërkesës, Gjykata Kushtetuese i referohet dispozitave të Rregullores së lartcekur. Lidhur me këtë, konform Rregullit 78 (Dispozitat kalimtare) të Rregullores së punës Nr. 01/2023, përjashtimisht, dispozita të caktuara të Rregullores së punës Nr. 01/2018, do të vazhdojnë të zbatohen në lëndët e regjistruara në Gjykatë përpara shfuqizimit të saj, vetëm nëse dhe për aq sa janë më të favorshme për palët.​​ 

 

Procedura në Gjykatën Kushtetuese

 

 • ​​ 22​​ mars​​ 2023, parashtruesit e​​ kërkesës dorëzuan​​ kërkesën në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë: Gjykata).

 

 • ​​ 31 maj​​ 2023, Kryetarja e Gjykatës përmes Vendimit​​ [Nr. GJR. KI101/23]​​ caktoi gjyqtarin​​ Radomir Laban​​ Gjyqtar raportues dhe Kolegjin shqyrtues të përbërë nga gjyqtarët:​​ Remzije Istrefi-Peci​​ (kryesuese),​​ Nexhmi Rexhepi​​ dhe Enver Peci​​ (anëtarë).

 

 • ​​ 5 qershor​​ 2023, Gjykata njoftoi parashtruesit të​​ kërkesës për regjistrimin e kërkesës​​ dhe​​ një kopje e kërkesës iu dërgua Gjykatës së Apelit.​​ Të njëjtën datë, një kopje e kërkesës​​ Gjykatës Themelore në Pejë​​ dhe të njëjtës iu kërkua që të dorëzojë​​ fletëkthesën që tregon ditën e pranimit të vendimit të kontestuar nga parashtruesit të kërkesës.​​ 

 

 • Më 14 qershor 2023,​​ Gjykata Themelore në Pejë dorëzoi fletëkthesën që tregon ditën e pranimit të vendimit të kontestuar nga parashtruesit e kërkesës.

 

 • Më 19 korrik 2023, Gjykata kërkoi nga përfaqësuesi i parashtruesve të kërkesës që të njoftohet nëse Gjykata Themelore ka nxjerrë vendim të ri lidhur me sekuestrimin e përkohshëm të pronës së parashtruesve të kërkesës.​​ 

 • ​​ 15 shtator 2023, Gjykata përsëriti kërkesën​​ drejtuar përfaqësuesit të parashtruesve të kërkesës për t’u njoftuar për ndonjë zhvillim të ri pranë gjyqësorit të rregullt lidhur me kërkesën KI101/23.​​ 

 

 • Më 28 shtator 2023, përfaqësuesi i parashtruesve të kërkesës dorëzoi një parashtresë ku në mënyrë shprehimore thuhet​​ [...] Përmes kësaj parashtrese kërkojmë që Procedura sipas Kërkesës së Parashtruesve të Ndërpritet apo që e njëjta të konsiderohet e tërhequr nga ana e tyre​​ [...].”​​ ​​ 

 

 • Më​​ ​​ 17 janar 2024,​​ Kolegji shqyrtues e shqyrtoi raportin e Gjyqtarit raportues​​ dhe njëzëri i rekomandoi Gjykatës​​ papranueshmërinë e kërkesës.

 

Përmbledhje e fakteve​​ 

 

 • Më 14 tetor 2022, Prokuroria Themelore në Ferizaj në bazë të kërkesës ​​ PP/I.nr.138/20 dhe PP/I.nr.58/22 kishte kërkuar sekuestrimin e përkohshëm të pronave (vilave) të parashtruesve të kërkesës të cilat gjenden në komunën e Shtërpcës në zonën kadastrale në Verbeshticë.​​ 

 

 • ​​ 7 nëntor 2022, Gjykata Themelore​​ në Pejë-Departamenti për Krime të Rënda përmes Urdhrit [UGJK.nr.161/22]​​ vendosi të sekuestrojë përkohësisht objektet ndërtimore në zonën II të parkut kombëtar “Sharri” në Brezovicë, komuna Shtërpcë, në bazë​​ të kërkesës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj PP/I.nr.138/20 dhe PP/I.nr.58/22 të​​ datës 14.10.2022 përfshirë​​ ​​ pronat-vilat​​ e​​ parashtruesve​​ të kërkesës​​ të identifikuar me nr.05661-7, nr.05804-33, nr. 05845-16, nr. 05845-14,​​ nr.​​ 05668-2, nr.​​ Nr.5808/35.​​ ​​ ​​ ​​  ​​​​  ​​​​ 

 

 • Gjykata Themelore arsyetoi:​​ (i)​​ Prokuroria Themelore ka parashtruar kërkesë për sekuestrim të përkohshëm të objekteve ndërtimore në​​ zonën II të parkut kombëtar “Sharri” në​​ Brezovicë, komuna Shtërpcë ​​ të cilat janë rrjedhojë e veprave penale nën hetim kundër disa të pandehurve​​ për​​ shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer vepra penale të dënueshme nga dispozitat përkatëse të KPRK-së;​​ (ii) ​​​​ gjykata themelore pas shikimit dhe vlerësimit të shkresave të lëndës gjeti sa jenë përmbushur kushtet ligjore për sekuestrim të përkohshëm pasi që objektet e lartcekura ​​ dyshohet se janë ndërtuar në kundërshtim me Ligjin për Parkun Kombëtar “Sharri” nr. 04/L-087, e të cilat objekte dyshohet se janë rrjedhojë e veprave penale nën hetim;​​ (iii)​​ konform nenit 112.9 të KPPRK-së sendet dhe pasuria e sekuestruar përkohësisht janë nën mbikëqyrjen dhe kontrollin e prokurorit të shtetit;​​ (iv)​​ kundër këtij urdhri mund të ushtrohet kundërshtim në afat prej 48 orë, nga momenti i pranimit, drejtuar kolegjit shqyrtues të kësaj gjykate.​​ 

 

 • Më 11​​ nëntor 2022, parashtruesit e​​ kërkesës paraqitën​​ kundërshtim me propozim që të anulohet Urdhri [UGJK.nr.161/22] i Gjykatës Themelore i 7 nëntorit 2022.​​ Parashtruesit e kërkesës pretenduan zbatim të gabuar të së drejtës materiale dhe vërtetim të gabuar dhe jo të plotë gjendjes faktike. Parashtruesit e kërkesës theksuan se nuk janë subjekt i procedurës penale dhe i veprimeve të Prokurorisë Themelore dhe se prona-vilat e tyre nuk do të duhej të sekuestroheshin përkohësisht për shkak se palët e treta janë subjekt i hetimeve dhe procedurës penale.  ​​​​ ​​ 

 

 • ​​ 25 nëntor​​ 2022, Gjykata Themelore përmes Aktvendimit [PK.nr.389/22]​​ e refuzoi të pabazuar kundërshtimin​​ të paraqitur nga parashtruesit e​​ kërkesës kundër Urdhrit​​ ​​ [UGJK.nr.161/22] i Gjykatës Themelore i 7 nëntorit 2022.​​ 

 

 • Gjykata Themelore arsyetoi:​​ (i)​​ kolegji shqyrtues i kësaj gjykate ka vlerësuar​​ se në rastin konkret kundërshtimet e lartcekura​​ janë të pabazuara ngase kjo çështje juridike​​ ​​ është​​ në fazën e hetimeve;​​ (ii)​​ sipas urdhëresës për sekuestrim të gjyqtarit të procedurës paraprake, janë sekuestruar përkohësisht sendet që mund të jenë prova gjatë kësaj procedure penale ose që të kenë mundësuar kryerjen e veprës penale, ose që mund të konsiderohen si dobi pasurore me kryerjen e veprës penale;​​ (iii) ​​​​ edhe kolegji shqyrtues i kësaj gjykate konsideron se urdhëresa e gjyqtarit të procedurës paraprake është e lëshuar në harmoni me dispozitat ligjore të KPRK-së dhe është plotësisht e bazuar;​​ (iv)​​ në rastin konkret, hetimet janë në zhvillim e sipër dhe kemi të bëjmë me sekuestrim të përkohshëm e që gjatë rrjedhës së procedurës penale;​​ (v)​​ duke marrë parasysh se në rastin konkret nevojiten veprime urgjente në mënyrë që të sigurohen provat e nevojshme dhe për të shmangur mundësinë e zhdukjes së këtyre provave​​ të cilat do të qartësohen gjatë fazave të mëvonshme të procedurës ku do të vendoset për konfiskimin e përhershëm ose lirimin e tyre;​​ (vi)​​ derisa konform nenit 267.4 KPPRK-së, Prokurori i Shtetit është i obliguar që të kërkojë masën e përkohshme të sigurimit të pasurisë nga neni 268 të KPPRK-së.

 

 • Gjykata Themelore dhe këshillë juridike se konform nenit 24.6 të KPPRK-së kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa​​ brenda 5 ditëve nga momenti i pranimit të këtij aktvendimi, ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit nëpërmjet kësaj gjykate.​​  ​​​​  ​​ ​​​​ 

 

 • Parashtruesit e​​ kërkesës paraqitën​​ ankesë​​ në Gjykatën e Apelit duke pretenduar shkelje ligjore me propozim që Gjykatës Apelit të aprovoi ankesën dhe çështjen ta kthejë në rivendosje apo të ndryshojë aktvendimin ankimor​​ duke lënë jashtë fuqie urdhrin për sekuestrim.​​  ​​ ​​​​ 

 

 • ​​ 29 dhjetor​​ 2022,​​ Gjykata e Apelit përmes Aktvendimit [PN.nr.1350/22] e hodhi të palejuar ankesën e parashtruesit të kërkesës​​ të paraqitur kundër Aktvendimit të Gjykatës Themelore ​​ [PK.nr.389/22]​​ të 25 nëntorit 2022.​​  ​​​​ 

 

 • Gjykata e Apelit arsyetoi:​​ (i)​​ Gjykata e Apelit pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe aktvendimit ankimor ka ardhur në përfundim se nuk mund të shqyrtojë ankesën e parashtruesve​​ të kërkesës për shkak të pengesave procedurale-formale;​​ (ii)​​ Gjykata e Apelit gjen se përkundër​​ se është dhënë këshilla juridike me të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit;​​ (iii)​​ në rastin konkret, ndaj aktvendimit të gjykatës themelore nuk lejohet ankesë e posaçme;​​ (iv)​​ neni 417.5 i KPPRK-së parashikon: “Përveç nëse përcaktohet ndryshe me këtë Kod, aktvendimi i kolegjit shqyrtues mbi kundërshtimin shqyrtohet nga Gjykata e Apelit vetëm në bazë të ankesës kundër aktgjykimit të gjykatës themelore.”;​​ (v)​​ prandaj, duke qenë se pranë gjykatës së shkallës së parë ka vendosur kolegji shqyrtues lidhur me kundërshtimin e urdhrit të gjyqtarit të procedurës paraprake​​ sekuestrimin e përkohshëm, ky aktvendim nuk mund të ankimohet me ankesë të posaçme pranë Gjykatës së Apelit.

 

 • Më 6 korrik 2023,​​ Gjykata Themelore në Pejë-Departamenti për Krime të Rënda përmes Urdhrit [UGJK.nr.161/22] vendosi:​​ HUDHET​​ si e paafatshme, kërkesa e Prokurorisë Themelore në Ferizaj-Departamenti për Krime të Rënda, PP/I.nr.138/20 dhe PP/I.nr.58/22 e datës 15.06.2023, për masë të përkohshme për sigurimin e pasurisë së sekuestruar.​​ Urdhërohet​​ lirimi i objekteve të parashtruesve të kërkesës.  ​​ ​​​​ 

 

Kërkesa për tërheqje të kërkesës nr. KI101/23

 

 • Më​​ 28 shtator 2023, përfaqësuesi i parashtruesve të kërkesës ​​ dorëzoi një parashtresë ku në mënyrë shprehimore thuhet “[...]​​ përmes kësaj parashtrese kërkojmë që Procedura sipas Kërkesës së Parashtruesve të Ndërpritet apo që e njëjta të konsiderohet e tërhequr nga ana e tyre​​ [...].”​​ 

 

 

 

Vlerësimi i​​ kërkesës për tërheqje të kërkesës

 

 • Gjykata së pari shqyrton nëse parashtruesit e kërkesës i kanë përmbushur kriteret e pranueshmërisë, të përcaktuar me Kushtetutë, të parashikuara me Ligj dhe të specifikuara më tej me Rregullore të punës.

 

 • Megjithatë, në rrethanat e rastit konkret,​​ duke marrë parasysh kërkesën e​​ përfaqësuesit të ​​ parashtruesve të kërkesës​​ për tërheqjen e kërkesës, Gjykata së pari do të​​ shqyrtojë​​ kërkesën​​ për tërheqje​​ të kërkesës duke iu​​ referuar​​ rregullit 31 (Tërheqja e palëve nga procedura)​​ dhe rregullit 54 (Hedhja poshtë dhe refuzimi i kërkesës)​​ të Rregullores së punës,​​ që përcaktojnë:

 

Rregulli31

(Tërheqja​​ e​​ palëve​​ nga procedura)

 

“(1) Parashtruesi/ja e​​ kërkesës​​ mund të​​ tërheqë​​ kërkesën​​ ​​ çdo kohë​​ para​​ 

shqyrtimit dhe vendimmarrjes së​​ Gjykatës.​​ 

 

(2)​​ Pavarësisht​​ tërheqjes​​ ​​ kërkesës, Gjykata mund të​​ vazhdojë​​ me shqyrtimin dhe​​ 

vendosjen e​​ kërkesës​​ kur​​ këtë​​ e​​ kërkon​​ interesi​​ publik dhe/ose respektimi i të​​ drejtave dhe lirive themelore të​​ njeriut të​​ garantuara me Kushtetutë.

 

Rregulli​​ 54

(Hedhja poshtë dhe refuzimi i kërkesës)

 

(1) Gjykata mund të​​ hedhë​​ poshtë një kërkesë kur Gjykata përcakton se​​ 

pretendimi:​​ 

 

(a) nuk është më​​ ​​ mënyrë aktive i diskutueshëm; ose​​ 

 

(b) nuk​​ përfaqëson​​ një​​ kontest.”

 

 • Gjykata​​ vëren se paragrafi (1) i rregullit 31 të Rregullores së punës ua mundëson parashtruesve të kërkesës​​ që ta tërheqin kërkesën e tyre​​ në çdo kohë para shqyrtimit dhe vendimmarrjes së Gjykatës. Gjykata bazuar në nenin 23 të Ligjit (Tërheqja e kërkesës) dhe rregullave 31 (Tërheqja e palëve nga procedura) dhe 54 (hedhja poshtë dhe refuzimi i kërkesës) të Rregullores së punës, vendos për miratimin ose jo të kësaj kërkese (shih rastin e Gjykatës​​ KI28/18​​ parashtrues i kërkesës​​ Ymer Preniqi, Vendim për tërheqje të kërkesës i 16 janarit 2019, paragrafi 25). ​​ 

 

 • Në rrethanat e rastit konkret, Gjykata vlerëson​​ se nuk ka​​ ndonjë arsye bindëse për vazhdimin e shqyrtimit të kërkesës për vlerësimin e kushtetutshmërisë të aktvendimit të​​ lartcekur, sepse me lirimin e objekteve të parashtruesve të kërkesës si dhe me kërkesën e përfaqësuesit të këtyre të fundit për tërheqje të kërkesës, kërkesa KI101/23 nuk përfaqëson kontest (shih rastet e Gjykatës​​ KI28/18​​ parashtrues i kërkesës​​ Ymer Preniqi, cituar më lart, paragrafi 26;​​ KI04/17, parashtrues i kërkesës​​ ​​ Z. K.,​​ Vendim për tërheqje të kërkesës i 28 korrikut 2017, paragrafi 19 dhe rastin​​ KI110/17, parashtrues​​ i kërkesës​​ Sekule Stanković​​ Vendim për tërheqje të kërkesës​​ i 13 qershorit 2018, paragrafi 18).

 

 • Rrjedhimisht, Gjykata miraton kërkesën e​​ përfaqësuesit të​​ parashtruesve të kërkesës​​ për tërheqje të kërkesës në pajtim me nenin 23 të Ligjit dhe rregullin​​ ​​ 31​​ të Rregullores së punës.​​ 

 

PËR KËTO ARSYE

 

Gjykata​​ Kushtetuese, në pajtim me nenin​​ 113 (7) të Kushtetutës, me nenet 20, 23​​ dhe 47​​ të Ligjit dhe me rregullat​​ dhe​​ 31 dhe 54​​ të Rregullores së punës, në seancën e mbajtur më​​ 17 janar 2024,​​ ​​ njëzëri

 

VENDOS

 

 • ​​ MIRATOJË kërkesën​​ për tërheqje të kërkesës;

 

 • T’UA KUMTOJË këtë​​ Vendim palëve;

 

 • ​​ PUBLIKOJË këtë​​ Vendim në Gazetën Zyrtare në pajtim me nenin 20.4 të Ligjit;​​ 

 

 • Ky​​ Vendim​​ hyn në fuqi në ditën e shpalljes në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës në pajtim me paragrafin 5 të nenit 20 të Ligjit.​​ 

 

 

 

 

 

Gjyqtar​​ raportues   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese

 

 

 

Radomir Laban   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Gresa Caka-Nimani

 

 

1

Parashtruesit:

Faik Kurrumeli dhe të tjerët

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Vendim

Vendim për tërheqjen e palës nga kërkesa

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Penale