Vendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së aktit të paspecifikuar të autoritetit publik

Nr. të lëndës KI137/22

Parashtruesit: Agim Stublla

Shkarko:

 

Prishtinë, më​​ 6 shkurt​​ 2023

Nr. ref.:RK2124/23

 

 

 

 

 

 

VENDIM PËR REFUZIM TË KËRKESËS​​ 

 

në

 

rastin nr. KI137/22

 

Parashtrues

 

Agim Stublla

 

 

Vlerësim i kushtetutshmërisë së aktit të paspecifikuar​​ 

të autoritetit​​ publik

 

 

GJYKATA KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

 

 

e përbërë nga:

 

Gresa Caka-Nimani, kryetare

Bajram Ljatifi, zëvendëskryetar

Selvete Gërxhaliu-Krasniqi, gjyqtare

Safet Hoxha, gjyqtar

Radomir Laban, gjyqtar

Remzije Istrefi-Peci, gjyqtare

Nexhmi Rexhepi, gjyqtar dhe

Enver Peci, gjyqtar

 

 

Parashtruesi i kërkesës

 

 • Kërkesa është​​ dorëzuar​​ nga​​ Agim Stublla​​ me vendbanim në​​ fshatin​​ Lluzhan,​​ Komuna e​​ Podujevës​​ (në tekstin e mëtejmë:​​ parashtruesi​​ i​​ kërkesës).

 

 

Vendimi i kontestuar

 

 • Parashtruesi i kërkesës​​ nuk konteston asnjë akt konkret të ndonjë autoriteti publik.

 

Objekti i çështjes

 

 • Objekt i çështjes është vlerësimi​​ i kushtetutshmërisë së​​ aktit​​ të paspecifikuar të autoritetit publik.

 

 • Parashtruesi i kërkesës nuk ka qartësuar saktësisht të drejtat​​ dhe liri​​ themelore të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës (në tekstin e mëtejmë:​​ Kushtetuta), të cilat​​ pretendon se i janë cenuar përmes ndonjë akti të autoritetit​​ publik.

 

Baza juridike​​ 

 

 • Kërkesa​​ bazohet në paragrafët​​ 1 dhe​​ 7 të nenit 113 [Juridiksioni dhe Palët e Autorizuara] të​​ Kushtetutës, në nenet 22​​ (Procedimi i kërkesës)​​ dhe​​ 47​​ (Kërkesa​​ individuale)​​ të Ligjit​​ nr.03/L-121​​ për Gjykatën​​ Kushtetuese të Republikës së Kosovës​​ (në​​ tekstin​​ e mëtejmë: Ligji), si​​ dhe​​ në​​ rregullin 32​​ (Parashtrimi i kërkesave dhe përgjigjeve)​​ të Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese​​ të Republikës së Kosovës​​ (në tekstin e mëtejmë: Rregullorja e punës).​​ 

 

Procedura në Gjykatën Kushtetuese​​ 

 

 • Më​​ 7 shtator​​ 2022,​​ parashtruesi i kërkesës​​ përmes postës,​​ parashtroi kërkesën​​ në​​ Gjykatën​​ Kushtetuese​​ të Republikës së Kosovës​​ (në tekstin e mëtejmë:​​ Gjykata).

 

 • Më​​ 14 shtator​​ 2022, Kryetarja e Gjykatës caktoi gjyqtarin​​ Radomir Laban​​ Gjyqtar raportues​​ dhe Kolegjin shqyrtues​​ të përbërë nga gjyqtarët:​​ Selvete Gërxhaliu-Krasniqi (kryesuese),​​ Safet Hoxha dhe Nexhmi Rexhepi (anëtarë).​​ 

 

 • ​​ 16 shtator​​ 2022, Gjykata​​ e njoftoi parashtruesin e kërkesës për regjistrimin e kërkesës dhe kërkoi nga ai që (i) të plotësojë formularin e Gjykatës; (ii) të saktësojë aktin e autoritetit publik që po e konteston; dhe (iii) të sqarojë saktësisht se cilat të drejta dhe liri themelore të garantuar me Kushtetutë pretendon se i janë cenuar përmes aktit përkatës të autoritetit publik; si dhe (iv) të bashkangjisë dokumentet relevante lidhur me rastin. Gjykata kërkoi nga parashtruesi i kërkesës që sqarimet e lartcekura t’i dorëzojë në Gjykatë në afatin prej​​ pesëmbëdhjetë​​ (15) ditësh.

 

 • ​​ 19 dhe 20 shtator​​ 2022, parashtruesi i kërkesës, dorëzoi dokumentet e njëjta si në kërkesën e tij të​​ 7 shtatorit​​ 2022, duke mos bashkangjitur dokumentet siç janë kërkuar me letrën e Gjykatës të​​ 16 shtatorit​​ 2022.​​ Parashtruesi i kërkesës, ka bashkangjitur dy përgjigje që në thelb janë​​ identike​​ me kërkesën e tij fillestare të dorëzuar në Gjykatë më 7 shtator​​ 2022.

 

 • Më 16 dhjetor 2022, gjyqtari Enver Peci dha betimin para Presidentes së Republikës së Kosovës, me ç 'rast filloi mandati i tij në Gjykatë.​​ 

​​ 

 • Më​​ 17 janar 2023,​​ Kolegji shqyrtues shqyrtoi raportin e​​ gjyqtarit​​ raportues dhe njëzëri i rekomandoi Gjykatës që të refuzojë kërkesën me procedurë të shkurtër.

 

Përmbledhje e fakteve

 

 • Gjykata nuk i referohet​​ fakteve​​ të këtij rasti​​ sepse​​ nga​​ shkresat​​ e përfshira në​​ këtë kërkesë,​​ pasqyrimi i gjendjes faktike është objektivisht i pamundur. ​​ 

 

Pretendimet e parashtruesit të kërkesës

 

 • Parashtruesi i kërkesës para Gjykatës nuk ka specifikuar aktin e autoritetit publik të​​ cilin e konteston dhe as nuk ka qartësuar saktësisht se cilat të drejta dhe liri themelore të​​ garantuara me Kushtetutë​​ pretendon se i janë cenuar.

 

 • Parashtruesi i kërkesës​​ në​​ thelb​​ ankohet​​ se ndjehet i diskriminuar dhe i kërcënuar sepse është​​ “etiketuar bashkëpunëtor i regjimit të Millosheviqit”​​ dhe kërkon nga Gjykata​​ “që si gjykatë kushtetuese t’i kryen hetimet, me realitet.”​​ 

 

Vlerësimi i pranueshmërisë​​ ​​ kërkesës

 

 • Gjykata​​ fillimisht shqyrton nëse parashtruesi i kërkesës i ka përmbushur kriteret e pranueshmërisë, të​​ përcaktuara​​ me Kushtetutë dhe të specifikuara më tej me Ligj dhe me Rregullore të punës.

 

 • Në​​ këtë​​ drejtim,​​ Gjykata​​ iu​​ referohet​​ paragrafëve 1 dhe 7 të nenit 113 të Kushtetutës, të cilët përcaktojnë:​​ 

 

“(1) Gjykata Kushtetuese vendos vetëm për rastet e ngritura para gjykatës në mënyrë ligjore nga pala e autorizuar.

[...]

(7) Individët janë të autorizuar të ngrenë shkeljet nga autoritetet publike të të drejtave dhe lirive të tyre individuale, të garantuara me Kushtetutë, mirëpo vetëm pasi të kenë shteruar të gjitha mjetet juridike të përcaktuara me ligj.”

 

 • Në vazhdim, Gjykata​​ gjithashtu​​ i referohet kritereve të pranueshmërisë, siç përcaktohen​​ me​​ Ligj. Në lidhje me këtë, Gjykata u referohet neneve 47 (Kërkesa individuale) dhe 48 (Saktësimi i kërkesës) të Ligjit, të cilët përcaktojnë:​​ 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Neni 47

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ (Kërkesa individuale)​​ 

 

“1. Çdo individ ka të drejtë të kërkojë nga Gjykata Kushtetuese mbrojtje juridike në rast se pretendon se të drejtat dhe liritë e tij individuale të garantuara me Kushtetutë janë shkelur nga ndonjë autoritet publik.”

[...].

 

Neni 48

(Saktësimi i kërkesës)

 

Parashtruesi i kërkesës ka për detyrë që në kërkesën e tij të qartësoj saktësisht​​ se​​ cilat​​ të drejta dhe liri pretendon se i janë cenuar dhe cili është akti konkret i autoritetit publik të cilin parashtruesi dëshiron ta kontestoj.

 

 • Në​​ kontekst​​ të dispozitave të lartcekura, Gjykata thekson se bazuar në paragrafin 7 të nenit 113 të Kushtetutës, paragrafin 1 të nenit 47 dhe nenit​​ 48 të Ligjit, përpos specifikimit të aktit konkret të autoritetit publik i cili kontestohet, palët janë gjithashtu të detyruara që të qartësojnë saktësisht dhe në mënyrë adekuate të paraqesin faktet dhe pretendimet për shkelje të të drejtave apo dispozitave kushtetuese. Në rrethanat e rastit​​ konkret, Gjykata vëren që parashtruesi i kërkesës, përkundër kërkesave të Gjykatës për sqarim, (i) nuk​​ e​​ ka saktësuar para Gjykatës aktin e autoritetit publik të cilin e konteston; (ii) nuk​​ i​​ ka sqaruar se cilat të drejta dhe liri themelore të garantuara me Kushtetutë pretendon se i janë cenuar; dhe (iii) nuk​​ e​​ ka dorëzuar në Gjykatë dokumentacionin përkatës.​​ 

 

 • Gjykata nga shkresat e lëndës dhe pretendimet e parashtruesit të kërkesës, nuk mund të kuptojë se​​ për çka​​ konkretisht ankohet ai, dhe si rrjedhojë e cilit vendim të autoritetit publik bazohen pretendimet e tij.​​ Kërkesa e tij, përmban​​ pretendime për​​ “etiketim”,​​ “diskriminim”​​ dhe​​ “kërcënime”​​ por pa identifikuar autoritetin publik apo personin privat që e​​ “kërcënon”​​ apo​​ “etiketon”​​ atë.  ​​​​ ​​ 

​​ 

 • Në​​ këtë​​ aspekt, Gjykata i referohet paragrafit (5) të rregullit 35 të Rregullores së punës, i cili përcakton si në vijim:

 

 

Rregulli 35

(Tërheqja, hedhja poshtë dhe refuzimi i kërkesës)

 

[...]

“(5) Gjykata mund të vendosë të refuzojë një kërkesë me procedurë të shkurtër në qoftë se kërkesa është e paplotë ose e paqartë përkundër kërkesave të Gjykatës ndaj palës që të plotësojnë apo qartësojnë kërkesën.”

[...]

 

 • Gjykata thekson se rregulli i lartcekur i Rregullores së​​ punës, i mundëson Gjykatës që​​ ​​ refuzojë​​ një​​ kërkesë​​ me procedurë​​ ​​ shkurtër nëse, ndër të​​ tjera, kërkesa e një​​ parashtruesi​​ është​​ e paplotë​​ dhe e paqartë, përkundër kërkesave të​​ Gjykatës për të​​ plotësuar dhe qartësuar kërkesën përkatëse. Gjykata i​​ është​​ drejtuar parashtruesit të​​ kërkesës me një​​ kërkesë​​ ​​ tillë,​​ mirëpo edhe pse parashtruesi i kërkesës ishte përgjigjur duke ripërsëritur pretendimet e tij, ai nuk​​ ishte përgjigjur në​​ asnjërën nga kërkesat specifike të​​ Gjykatës,​​ siç​​ është​​ sqaruar në​​ procedurën para Gjykatës të​​ këtij vendimi.​​ 

 

 • Prandaj, Gjykata​​ duhet të​​ konstato​​ se kërkesa e parashtruesit të kërkesës, nuk i​​ përmbush​​ kriteret procedurale për shqyrtim të mëtejmë, për shkak se​​ është​​ e paplotë​​ dhe e paqartë,​​ siç​​ është​​ përcaktuar në​​ paragrafin (5) të​​ rregullit 35 të​​ Rregullores së​​ punës.​​ 

 

 • Gjykata rikujton se barra për të ndërtuar, sqaruar dhe plotësuar kërkesën bie mbi parashtruesit e kërkesës, të cilët kanë interes të drejtpërdrejtë në mënyrë që pohimet dhe pretendimet e tyre të adresohen në mënyrë efektive nga Gjykata. Në rastet kur parashtruesit e kërkesës nuk i përgjigjen kërkesave të Gjykatës për qartësimin dhe plotësimin e kërkesës, Gjykata, i refuzon këto kërkesa me procedurë të shkurtër.​​ (Shih, ndër të tjera, rastet e​​ Gjykatës​​ KI 60/20, parashtrues​​ Këshilli i Bashkësisë së Fesë Islame,​​ Vendim për​​ refuzim i 18 shkurtit 2021, paragrafi 36;​​ KI90/20, ​​ parashtrues​​ Arben Boletini, Vendim për refuzimin e kërkesës, i 9 dhjetorit 2020, paragrafi 25; dhe​​ rastet nr.​​ KI78/20, KI79/20 dhe KI80/20, parashtrues​​ Hilmi Aliu dhe të tjerët, Vendim për refuzimin e kërkesës, i 7 dhjetorit 2020, paragrafi 33 dhe referencat e përdorura aty).

 

 • Përfundimisht,​​ në përputhje me rregullin 35 (5) të Rregullores së punës,​​ kërkesa duhet të refuzohet me procedurë të shkurtër.​​ 

 

PËR KËTO ARSYE

 

Gjykata Kushtetuese, në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, me nenet 22,​​ 47​​ e 48​​ të Ligjit dhe rregullin​​ 35 (5)​​ të Rregullores së punës, më​​ 17 janar 2023,​​ njëzëri

 

VENDOS

 

 • TË REFUZOJË​​ kërkesën;

 

 • T’UA KUMTOJË këtë​​ Vendim palëve;

 

 • TË PUBLIKOJË këtë​​ Vendim në Gazetën Zyrtare, në pajtim me nenin 20. 4 të Ligjit;

 

 • Ky​​ Vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

 

 

 

Gjyqtari​​ raportues    Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese

 

 

 

 

Radomir Laban  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Gresa Caka-Nimani

 

1

 

Parashtruesit:

Agim Stublla

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Vendim

Vendim për refuzim të kërkesës

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Tjetër