Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 186/2015, të 6 korrikut 2015

Nr. të lëndës KI 151/15

Parashtruesit: Ol. S. dhe Olt. S.

Parashtruesit:

Ol. S. dhe Olt. S.

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile