Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit [Rev. nr-442/ 2016], të Gjykatës Supreme të Kosovës, të 15 shkurtit 2017

Nr. të lëndës KI 56/17

Parashtruesit: Lumturije Murtezaj

Shkarko:
Parashtruesit:

Lumturije Murtezaj

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile