Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit GSK-KPA-A 095/13 të Gjykatës Supreme të Kosovës – Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës, të 20 korrikut 2015

Nr. të lëndës KI 27/16

Parashtruesit: Irena Ðorđević

Parashtruesit:

Irena Ðorđević

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile