Urdhëra tjerë

MENDIM MOSPAJTUES i gjyqtarit RADOMIR LABAN në rastin nr. KI14/22

Nr. të lëndës KI14/22

Parashtruesit: Shpresa Gërvalla

Shkarko:
Parashtruesit:

Shpresa Gërvalla

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Urdhëra tjerë

Mendim mospajtues