Urdhëra tjerë

MENDIM KONKURRUES i gjyqtarit RADOMIR LABAN në rastin nr. KI129/22

Nr. të lëndës KI 129/22

Parashtruesit: Sasa Milosavljevic

Shkarko:
Parashtruesit:

Sasa Milosavljevic

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Urdhëra tjerë

Mendim konkurrues