Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa për vlerësimin e kushtetutshmërisë se Aktvendimit te Gjykatës Supreme P.P.A.nr.3/ 2008 te datës 03.05.2011

Nr. të lëndës KI 43/12

Parashtruesit: SH. A “JATEX”

Parashtruesi i kërkesës ka pretenduar se me Aktvendimin e lartcekur i janë shkelur te drejtat e garantuara me Kushtetutën e Kosovës dhe atë: barazia para Ligjit (neni 24), E drejta për Gjykim te Drejte dhe te paanshëm (neni 31) dhe Mbrojtja Gjyqësore e te drejtave (neni 54), Parashtruesi i kërkesës ka pretenduar se me Aktvendimin e Gjykatës supreme të Kosovës me të cilin nuk i është aprovuar padia për përsëritjen e procedurës atij si subjekt afarist i është cenuar e drejta e garantuar me kushtetutë për barazinë para ligjit si dhe mbrojtja gjyqësore e të drejtave (neni 24 dhe 54 i Kushtetutës), Gjykatën Kushtetuese është paraqitur me 26 prill 2012 .i krijon bazë të qartë juridike Gjykatës që në përputhje me rregullin 36 par 1 pika (b) të konstatojë se kërkesa është e papranueshme sepse parashtruesi i sajë e ka paraqitur atë në Gjykatë pas afatit të përcaktuar me nenin 49 të ligjit për Gjykatën Kushtetuese

Parashtruesit:

SH. A “JATEX”

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është paraqitur pas afatit

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile