Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac. nr. 4335/19, të 9 shtatorit 2019

Nr. të lëndës KI 16/20

Parashtruesit: Behxhet Salihu

Shkarko:
Parashtruesit:

Behxhet Salihu

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri