Aktvendim

Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktgjykimit Pml. nr. 351/2019 të Gjykatës Supreme, të 26 dhjetorit 2019

Nr. të lëndës KI 89/20

Shkarko:
Parashtruesit:

Skender Bislimi

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim

Kërkesa është paraqitur pas afatit

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile