Aktvendim për mosmbarim

Informim për Mospërmbarim të Aktgjykimit në rastin KI90/16

Nr. të lëndës KI90/16

Parashtruesit: Branislav Jokić

Shkarko:
Parashtruesit:

Branislav Jokić

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për mosmbarim