Aktgjykim

Fadil Hoxha dhe 59 të tjerë kundër Kuvendit Komunal te Prizrenit

Nr. të lëndës KI 56/09

Parashtruesit: Fadil Hoxha dhe 59 të tjerë

Parashtruesit:

Fadil Hoxha dhe 59 të tjerë

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktgjykim

Shkelje e të drejtave kushtetuese

Neni 52 - Përgjegjësia për mjedisin jetësor

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Administrative