Aktvendim

Ahmet Fetiu kundër Vendimit A. nr. 298/2009 të Gjykatës Supreme të Kosovës të datës 11.09.2009

Nr. të lëndës KI 54/09

Shkarko:
Përmbledhje

Parashtruesi i kërkesës ka paraqitur kërkesë me të cilën kundërshton aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës me anë të cilit i është mohuar regjistrimi i pronësisë së paluajtshme në regjistrin e të drejtave të pronës së paluajtshme, Parashtruesi pretendon se me këtë aktvendim i është mohuar e drejta për gjykim të drejtë dhe të paanshëm, Gjykata Kushtetuese vendosi të refuzojë kërkesën e parashtruesit si të papranueshme me arsyetimin se parashtruesi nuk kishe arritur të dëshmojë se Gjykata Supreme i kishte vlerësuar provat e parashtruesit në mënyrë të pasaktë

Parashtruesit:

Ahmet Fetiu

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile