Njoftim

02.05.2018

Gjatë muajit prill 2018, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 14 kolegje shqyrtuese
• janë mbajtur 3 seanca plenare
• janë shqyrtuar/zgjidhur 12 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (1) Aktgjykim, (18) Aktvendime dhe (1) Vendim:

• Nr. i lëndës: KI 61/17
Parashtrues: Miladin Rašović
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KO 45/18
Parashtrues: Glauk Konjufca dhe 11 deputetë të tjerë të Kuvendit të
Republikës së Kosovës
Aktgjykim

• Nr. i lëndës: KI 122/17
Parashtrues: Česká Exportní Banka A.S.
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 158/17
Parashtrues: Agjencia Kosovare e Privatizimit
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 134/17
Parashtrues: Qazim Dajakaj
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 114/17
Parashtrues: Albert Hadri
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 79/17
Parashtrues: Vahide Badivuku
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 116/17
Parashtrues: Ahmet Ajeti
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 81/17
Parashtrues: Rapsina Muslija
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 142/17
Parashtrues: Mentor Jashari
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 11/18
Parashtrues: Oda Ekonomike e Kosovës
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 80/17
Parashtrues: Muharrem Ademi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 130/17
Parashtrues: Ndue dhe Simon Palushaj
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 132/17
Parashtrues: Ajshe Hoti
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 76/17
Parashtrues: Nysret Fana dhe të tjerët
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 41/17
Parashtrues: Met Hashani, Kastriot Hashani dhe Lirim Hashani
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 145/17
Parashtrues: Sh. A. “Elektromotori”
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 50/17
Parashtrues: Ismail Hasani
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 19/17
Parashtrues: Fatos Dervishaj
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 54/17
Parashtrues: Habib Morina
Aktvendimi