Judgment

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit AC-I-17-0074-A123 të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, të 8 tetorit 2019

Case No. KI 01/20

Download:
Applicant:

Momir Marinković

Type of Referral:

KI – Individual Referral

Type of act:

Judgment

Article 31 - Right to Fair and Impartial Trial