Aktgjykim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit AC-I-17-0074-A123 të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, të 8 tetorit 2019

Nr. të lëndës KI 01/20

Shkarko:
Parashtruesit:

Momir Marinković

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktgjykim