Vendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë se neneve 14 (1) 6, 22, 24, 25 dhe 27 te Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit, Nr. 03/L-111, te 4 qershorit 2010

Nr. të lëndës KO 119/10

Parashtruesit: Avokati i Popullit i Republikes se Kosoves

Parashtruesit:

Avokati i Popullit i Republikes se Kosoves

Lloji i kërkesës:

KO - Kërkesë nga organet shtetërore

Lloji i aktit:

Vendim

Shkelje e të drejtave kushtetuese

Neni 3 - Barazia para Ligjit, Neni 7 – Vlerat, Neni 74 - Ushtrimi i Funksionit

Vendim për masë të përkohshme

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile