Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 71/2019, të 20 marsit 2019

Nr. të lëndës KI 118/19

Shkarko:
Parashtruesit:

Pashk Mirashi

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim