Aktvendim për papranueshmëri

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 269/2014, të 29 janarit 2014

Nr. të lëndës KI 117/15

Parashtruesit: Rexhep Llapashtica

Parashtruesit:

Rexhep Llapashtica

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është qartazi e pabazuar