Vendim

VENDIM për vazhdimin e masës së përkohshme në Lënden Nr. KI 56/09 Fadil Hoxha dhe 59 të tjerë vs. Kuvendit Komunal te Prizrenit

Nr. të lëndës KI 56/09

Parashtruesit: Fadil Hoxha dhe 59 të tjerë

Shkarko:
Parashtruesit:

Fadil Hoxha dhe 59 të tjerë

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Vendim

Neni 52 - Përgjegjësia për mjedisin jetësor

Vendim për masë të përkohshme

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Administrative