Vendim

Universiteti AAB-Rinvest kundër vendimit Nr. 01/73 të Qeverisë së Republikës së Kosovës

Nr. të lëndës KI 41/09

Parashtruesit: Universiteti AAB-RIINVEST L.L.C.

Shkarko:

Parashtruesi i kërkesës ka paraqitur kërkesë me të cilën kërkon nga Gjykata vlerësimin e ligjshmërisë dhe kushtetutshmërisë të vendimit Nr, 01/73 të Qeverisë së Kosovës, nëpërmjet të cilit parashtruesit të kërkesës i jepet emri “Kolegj” në vend të emrit “Universitet”, Njëkohësisht, parashtruesi ka kërkuar vënien e masës se përkohshme përkitazi me zbatimin e vendimit të lartpërmendur, si dhe kufizimin e numrit të studentëve të rinj që do të regjistrohen në vitin akademik 2009/2010, Parashtruesi ka pretenduar se mbetja në fuqi e vendimit rrezikon të shkaktojë dëme të pariparueshme, Gjykata vendosi të refuzojë kërkesën e parashtruesit për masë të përkohshme me arsyetimin se parashtruesi nuk ka ofruar asnjë argument a dëshmi për dëmet e pariparueshme, që pohon se do t’i pësojë, nëse vendimi i Qeverisë mbetet në fuqi a se shqiptimi i masës së përkohshme është në interes publik

Parashtruesit:

Universiteti AAB-RIINVEST L.L.C.

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Vendim

Array

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

administrative