Urdhëra tjerë

Mendim Mospajtues i Gjyqtarit Robert Carolan – Vlerësimi i kushtetutshmërisë së neneve 90, 95 (1.6), 110, 111 dhe 116 të Ligjit për Ligjit për banka, institucione mikrofinanciare dhe institucione financiare jobankare, Nr. 04/L-093, të 12 prillit 2012

Nr. të lëndës KO 97/12

Parashtruesit: Avokati i Popullit

Parashtruesit:

Avokati i Popullit

Lloji i kërkesës:

KO - Kërkesë nga organet shtetërore

Lloji i aktit:

Urdhëra tjerë

Mendim mospajtues

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Administrative