Aktvendim për papranueshmëri

Shoqata e Sigurimeve në Kosovë kundër Ligjit nr. 03/L -179 për Kryqin e Kuq të Republikës së Kosovës

Nr. të lëndës KI 118/10

Parashtruesit: Shoqata e Sigurimeve në Kosovë

Shkarko:

Parashtruesi i kërkesës ka paraqitur kërkesë me të cilën pretendon se neni 14,1,7 i Ligjit për Kryqin e Kuq, sipas të cilit Kryqi i Kuq financohet pjesërisht përmes 1 % të bruto premisë për sigurimin e detyrueshëm të mjeteve motorike në Kosovë, është jo kushtetues, Parashtruesi ka kërkuar gjithashtu që të vëhet një masë e përkohshme për të ndaluar zbatimin e mëtejmë të këtij neni deri në vendosjen meritore të rastit, Gjykata Kushtetuese vendosi që të refuzojë kërkesën e parashtruesit për masë të përkohshme me arsyetimin se ai nuk ka paraqitur asnjë provë e cila dëshmon se kompanitë e sigurimit do të pësojnë një dëm të pariparueshëm, siç do të mund të ishte falimentimi

Parashtruesit:

Shoqata e Sigurimeve në Kosovë

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa nuk është paraqitur nga një palë e autorizuarKërkesa nuk është paraqitur nga një palë e autorizuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile