Aktvendim për papranueshmëri

Parashtruesi i kërkesës X kundër Vendimit të Senatit të Universitetit të Prishtinës dt. 29/09.2009

Nr. të lëndës KI 37/09

Parashtruesit: X

Shkarko:

Parashtruesi ka paraqitur një kërkesë në Gjykatën Kushtetuese, ku sfidon vendimin e Senatit të Universitetit të Prishtinës me të cilin i është refuzuar ankesa lidhur me vendimin për zgjedhjen e kandidatit sipas konkursit publik për pozitën e mësimdhënësit, Ai pretendon se i është mohuar e drejta e punës, por nuk e shtjellon çështjen më detalisht, Gjykata Kushtetuese vendosi që të refuzohet kërkesa si e papranueshme me arsyetimin se parashtruesi i kërkesës nuk i ka shteruar mjetet juridike të cilat i ka në dispozicion, gjegjësisht, nuk i është drejtuar një gjykate kompetente për vendimmarrje lidhur me kërkesën e tij

Parashtruesit:

X

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Nuk janë shterur mjetet juridike

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile