Aktvendim për papranueshmëri

Mehdi Faik Fazliu kundër Aktvendimit të Gjykatës Supreme Ap Nr. 141/2004 Gjykates së Qarkut P. Nr. 233/2002 dhe P. Nr. 265/2002

Nr. të lëndës KI 31/09

Parashtruesit: Mehdi Faik Fazliu

Shkarko:

Parashtruesi i kërkesës ka paraqitur kërkesë në të cilën pretendon se i është shkelur e drejta në gjykim të drejtë dhe të paanshëm me aktgjykimet e Gjykatës së Qarkut në Prishtinë dhe Gjykatës Supreme, me anë të të cilëve u shpall fajtor për vepër penale “vrasje me paramendim”, Gjykata Kushtetuese vendosi që të refuzojë kërkesën e parashtruesit si të papranueshme me arsyetimin se kërkesa e parashtruesit është dorëzuar pas afatit kohor të paraparë me Ligj

Parashtruesit:

Mehdi Faik Fazliu

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është paraqitur pas afatit

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Penale