Aktvendim

Kërkesa për vlerësimin e Kushtetutshmërisë të: Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës rev.nr 20/09 të datës 1.3.2011.

Nr. të lëndës KI 86/11

Shkarko:
Përmbledhje

Rastin KI 86/11, Vendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës të datës 1 marsit 2011

Fjalët kyçe; kërkesë individuale, shkallë e katërt, Aktvendim për papranueshmëri.

Parashtruesi i kërkesës pretendon se me Aktgjykimet e Gjykatës Komunale në Suharekë, asaj të Qarkut në Prizren dhe Gjykatës Supreme të Kosovës, atij i janë shkelur të drejtat e garantuara me Kushtetutë dhe atë me nenin 21 al. 1,2,3 e 4 ,nenin 31 al 1 e 2 dhe në mënyrë të veçantë me nenin 46(mbrojtja e pronës). Gjykata kushtetuese dhe me këtë rast thekson se konstatimi i gjendjes faktike të drejtë dhe e të plotë është juridiksion i plotë i Gjykatave të rregullta dhe se roli i Gjykatës Kushtetuese është vetëm qe ta sigurojë pajtueshmërinë me të drejtat që garantohen me Kushtetutë dhe instrumente të tjera ligjore dhe prandaj nuk mund të veproje si “gjykate e shkallës se katërt”. Gjykata Kushtetuese konsideron se nuk ka asgjë ne kërkesë qe tregon se Gjykatave të rregullta gjate shqyrtimit te rastit, ju mungonte paanshmëria ose qe procedura ishte e padrejte. Gjykata konstaton që kërkesa është e papranueshme.

Parashtruesit:

Milaim Berisha

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile