Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Konkluzionit të Drejtorisë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit të Komunës së Gjakovës, nr. 07/351-8460, të 24 janarit 2011

Nr. të lëndës KI 114/12

Parashtruesit: Kastriot Hasi

Shkarko:

Parashtruesi i kërkesës pretendon se me konkluzionet e Komunës së Gjakovës dhe me njoftimet e Gjykatës Komunale të Gjakovës, atij i është mohuar e drejta e ndërtimit në pronën e tij, edhe pse nuk ka specifikuar drejtpërdrejti se cila e drejtë kushtetuese i është shkelur, Në këto rrethana, parashtruesi ankesës nuk ka dëshmuar se i ka shteruar mjetet juridike në dispozicion dhe të parapara me ligj, andaj Gjykata, në përputhje me rregullin 36, paragrafi 1, pika a, të Rregullores, gjen se kërkesën duhet ta refuzojë si të parakohshme

Parashtruesit:

Kastriot Hasi

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Nuk janë shterur mjetet juridike

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

administrative