Aktvendim për papranueshmëri

Drejtorisë së Urbanizmit, Kadastrës dhe Mbrojtjes së Mjedisit të Kuvendit Komunal te Kaçanikut

Nr. të lëndës KI 39/10

Parashtruesit: Bujar Luzha

Shkarko:

Parashtruesi e dorëzoi Kërkesën në bazë të nenit 113.7 të Kushtetutës, duke pretenduar se vendimi i Drejtorisë së Urbanizmit, Kadastrës dhe Mbrojtjes së Mjedisit shkelte të drejtat e tij për mbrojtjen e pronës sipas nenit 46 të Kushtetutës, pasi që ai ishte në kundërshtimi me masat e përkohshme të caktuara nga Gjykata e Qarkut e Prishtinës si pjesë e kontestimit nga ana e tij, të përpjekjes së pronarit që ta dëbojë atë nga prona e marrë me qira, Gjykata vendosi se Kërkesa ishte e parakohshme dhe e papranueshme sipas Rregullës 47.2 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese, sepse parashtruesi nuk i kishte shterur të gjitha mjetet juridike, duke theksuar se mjetin juridik për mosrespektim të masave të përkohshme është në dispozicion në gjykatat më të ulëta, duke cituar rastet Universiteti AAB-RIINVEST SHPK kundër Qeverisë së Kosovës dhe Selmouni kundër Francës

Parashtruesit:

Bujar Luzha

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Nuk janë shterur mjetet juridike

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile