Aktvendim për papranueshmëri

Avdullah Beqiri kundër vendimit Nr. 50116335 të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale

Nr. të lëndës KI 10/09

Parashtruesit: Avdullah Beqiri

Shkarko:

Parashtruesi i kërkesës ka paraqitur kërkesë për anulimin e vendimit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe kundër aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës me të cilët parashtruesit i është hequr e drejta për pension invalidor, Parashtruesi pretendon se me këto vendime i janë shkelur të drejtat kushtetuese, duke mos specifikuar saktësisht dispozita kushtetuese të cilat mund të jenë shkelur, Gjykata vendosi se kërkesa e parashtruesit është e papranueshme dhe duhet të refuzohet sepse parashtruesi nuk ka ofruar asnjë provë për shkeljen e të drejtave të tij kushtetuese

Parashtruesit:

Avdullah Beqiri

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim për papranueshmëri

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile