Njoftim

01.06.2018

Gjatë muajit maj 2018, në Gjykatën Kushtetuese:

• janë mbajtur 33 kolegje shqyrtuese
• janë mbajtur 9 seanca plenare
• janë shqyrtuar/zgjidhur 37 kërkesa

Në ueb-faqen e Gjykatës janë publikuar (14) Aktvendime dhe (3) Vendime:

• Nr. i lëndës: KI 143/17
Parashtrues: Nybyvet Bytyqi dhe të tjerët,
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 141/17
Parashtrues: Halit Memaj
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 125/17
Parashtrues: Ilir Rexhepi
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 98/17
Parashtrues: Sabit Veseli
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 18/17
Parashtrues: Isuf Bajrami
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 08/18
Parashtrues: Naser Berisha
Vendimi

• Nr. i lëndës: KI 136/17
Parashtrues: Nexhmedin Llumnica
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 126/17
Parashtrues: A. K.
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 72/17
Parashtrues: Ajkune Shala
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 70/17
Parashtrues: Rrahim Ramadani
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 96/17
Parashtrues: Agron Çerreti
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 21/16
Parashtrues: Reshat Murati
Vendimi 

• Nr. i lëndës: KI 144/17
Parashtrues: Feti Islami
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 94/17
Parashtrues: Muhamedali Ceyşülmedine
Aktvendimi 

• Nr. i lëndës: KI 107/17 dhe KI 129/17
Parashtrues: Shahadin Destani & Bekim Kryeziu
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 111/17
Parashtrues: Mark Kuzhnini, Prena Kuzhnini dhe Luka Kuzhnini
Aktvendimi

• Nr. i lëndës: KI 83/17
Parashtrues: Blerim Rudi
Aktvendimi