Aktvendim

Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, E. Rev. nr. 47/2017, i 31 majit 2017

Nr. të lëndës KI 82/17

Shkarko:
Parashtruesit:

Korporata Energjetike e Kosovës KEK sh. a.

Lloji i kërkesës:

KI - Kërkesë individuale

Lloji i aktit:

Aktvendim

Kërkesa është qartazi e pabazuar

Lloji i procedurës së ndjekur para institucioneve tjera :

Civile