Aktgjykim

Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Ligjit nr. 06/L-155 për Ndalimin e Lojërave të Fatit dhe Aktgjykimit të Gjykatës Supreme [ARJ. UZVP. nr. 83/2021], të 7 shtatorit 2021

Nr. të lëndës KI185/21

Parashtruesit: SHPK “CO COLINA”

Shkarko: