Vendimet nga seanca shqyrtuese e mbajtur më 25 shtator 2019

25.09.2019

Në seancën shqyrtuese të mbajtur më 25 shtator 2019, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës shqyrtoi dhe vendosi për kërkesat: 1. KI 69/18; 2. KI 127/18; 3. KI 155/18; 4. 24/19; 5. KI 52/19; 6. KI 64/19 dhe 7. KI 72/19. Më poshtë mund të lexoni përmbledhjet e shkurtra të vendimeve të Gjykatës (tekstet e plota të aktvendimeve dhe të aktgjykimeve do t’u dorëzohen palëve, do të publikohen në ueb-faqen e Gjykatës dhe në Gazetën Zyrtare gjatë ditëve në vijim):

1. Aktvendim
Lënda: KI 69/18
Parashtrues: N.T.SH „Dilloni Benz“

Objekt i çështjes së kërkesës ishte vlerësimi i kushtetutshmërisë së aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës [PN-II-10/2017], të datës 13 tetor 2017, me të cilin parashtruesi pretendonte se i janë shkelur të drejtat dhe liritë e garantuara me nenin 31 [E drejta për gjykim të drejtë dhe të paanshëm] dhe me nenin 32 [E drejta për mjete juridike] të Kushtetutës së Republikës ë Kosovës.
Kërkesa bazohej në nenet 21.4 dhe 113.7 të Kushtetutës, në nenin 47 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese (nr. 03/L-121) dhe në rregullin 32 të Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese.
– Gjykata, në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, me nenin 49 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe me rregullin 39 (1) (c) të Rregullores së punës, vendosi se kërkesa është e papranueshme.

2. Aktvendim
Lënda: KI 127/18
Parashtrues: Tush Kolgjeraj

Objekt i çështjes së kërkesës ishte vlerësimi i kushtetutshmërisë së aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës [PN. nr. 825/17], të datës 6 tetor 2017, me të cilin parashtruesi i kërkesës pretendonte se parashtruesit të kërkesës i janë shkelur të drejtat e garantuara me nenin 24 [Barazia para ligjit], nenin 27 [Ndalimi i torturës, trajtimit mizor, çnjerëzor ose poshtërues] dhe nenin 29 [E drejta e lirisë dhe sigurisë] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Kërkesa bazohej në paragrafët 1 dhe 7 të nenit 113 [Juridiksioni dhe palët e autorizuara] të Kushtetutës, në nenet 22 [Procedimi i kërkesës], 47 [Kërkesa individuale], 48 [Saktësimi i kërkesës] dhe 49 [Afatet] të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese (nr. 03/L-121), dhe në rregullin 31 [Fillimi i procedurës] të Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese.
– Gjyqtari, në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, me nenin 49 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe me rregullin 39 (1)(c) të Rregullores së punës, vendosi se kërkesa është e papranueshme.

3. Aktvendim
Lënda: KI 155/18
Parashtrues: Benson Buza

Objekt i çështjes së kërkesës ishte vlerësimi i kushtetutshmërisë së aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës [Pml. nr. 63/2018], të datës 4 qershor 2018, në lidhje me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit [PA1. nr. 1192/2017], të datës 15 janar 2018, dhe me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren [P. nr. 1750/2015] , të datës 14 shtatorit 2017. Parashtruesi i kërkesës pretendonte se me aktgjykimin e Gjykatës Supreme i janë shkelur të drejtat dhe liritë e tij themelore të garantuara me nenet 31 [E drejta për gjykim të drejtë dhe të paanshëm], 32 [E drejta për mjete juridike], 33 [Parimi i legalitetit dhe proporcionalitetit në rastet penale] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe me nenin 6 (E drejta për një proces të rregullt) të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Kërkesa bazohej në paragrafët 1 dhe 7 të nenit 113 [Juridiksioni dhe palët e autorizuara] të Kushtetutës, në nenet 22 [Procedimi i kërkesës] dhe 47 [Kërkesa individuale] të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese (nr. 03/L-121) dhe në rregullin 32 [Parashtrimi i kërkesave dhe përgjigjeve] të Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese.
– Gjykata, në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, me nenin 47 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe në pajtim me rregullin 39 (1)(b) të Rregullores së punës, vendosi se kërkesa është e papranueshme.

4. Aktvendim
Lënda: KI 24/19
Parashtrues: Valon Miftari

Objekt i çështjes së kërkesës ishte vlerësimi i kushtetutshmërisë së aktvendimit të Gjykatës Supreme [Rev.nr.276/18], të datës 10 shtator 2018, me të cilin parashtruesi pretendonte se i janë shkelur të drejtat e tij të garantuara me nenet 31 [E drejta për gjykim të drejtë dhe të paanshëm], 54 [Mbrojtja gjyqësore e të drejtave] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe me nenin 6 [E drejta për një proces të rregullt gjyqësor] të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Kërkesa bazohej në paragrafët 1 dhe 7, të nenit 113 [Juridiksioni dhe palët e autorizuara] të Kushtetutës, në nenet 22 [Procedimi i kërkesës] dhe 47 [Kërkesat individuale] të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese (nr. 03/L-121), dhe në rregullin 32 [Parashtrimi i kërkesave dhe përgjigjeve] të Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese.
– Gjykata, në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, me nenin 20 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe me rregullat 39 (2) dhe 59 (2) të Rregullores së punës, vendosi se kërkesa është e papranueshme.

5. Aktvendim
Lënda: KI 52/19
Parashtrues: Drilon Sadriu

Objekt i çështjes së kërkesës ishte vlerësimi i kushtetutshmërisë së aktvendimit të Gjykatës Supreme [REV. nr. 6/2019], të datës 7 shkurt 2019, në lidhje me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit [AC. nr. 2101/14], të datës 16 tetor 2014, dhe me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan-Dega në Viti [C. nr. 179/11], të datës 15 prill 2014. Parashtruesi i kërkesës pretendonte se me këtë aktvendim i janë shkelur të drejtat dhe liritë e garantuara me nenin 24 [Barazia para Ligjit] dhe me nenin 31 [E drejta për gjykim të drejtë dhe të paanshëm] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, si dhe me nenin 10 (Liria e shprehjes) të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Kërkesa bazohej në nenin 113.7 të Kushtetutës, në nenet 22 [Procedimi i kërkesës] dhe 47 [Kërkesa individuale] të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese (nr. 03/L-121) dhe rregullin 32 [Parashtrimi i kërkesave dhe përgjigjeve] të Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese.
Gjykata, në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës, me nenin 20 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe me rregullat 39 (2) dhe 59 (2) të Rregullores së punës, vendosi se kërkesa është e papranueshme.

6. Vendim
Lënda: KI 64/19
Parashtrues: Ejup Koci

Objekt i çështjes ishte vlerësimi i kushtetutshmërisë së kërkesës së parashtruesit, për tërheqjen e parashtresës për vlerësim të kushtetutshmërisë së aktvendimit të Gjykatës Themelore të Mitrovicës [C.nr. 204/2015], të datës 27 prill 2017, me të cilin parashtruesi pretendonte se i janë shkelur të drejtat e tij të garantuara me nenin 21 [Parimet e përgjithshme], nenin 22 [Zbatimi i drejtpërdrejt i marrëveshjeve dhe instrumenteve ndërkombëtare], nenin 24 [Barazia para ligjit], nenin 31 [E drejta për gjykim të drejtë dhe të paanshëm], nenin 46 [Mbrojtja e pronës], nenin 54 [Mbrojtja gjyqësore e të drejtave] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe me nenin 6 [E drejta për një proces të rregullt] të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Kërkesa bazohej në paragrafët 1 dhe 7, të nenit 113 [Juridiksioni dhe palët e autorizuara] të Kushtetutës, në nenet 22 [Procedimi i kërkesës] dhe 47 [Kërkesa individuale] të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese (nr. 03/L-121) dhe në rregullin 32 [Parashtrimi i kërkesave dhe përgjigjeve] të Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese.
– Gjykata, në bazë të nenit 23 të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese dhe të rregullit 35 të Rregullores së punës, vendosi të miratojë kërkesën e parashtruesit për tërheqje të kërkesës.

7. Vendim
Lënda: KI 72/19
Parashtrues: Amir Hamza

Objekt i çështjes së kërkesës ishte vlerësimi i kushtetutshmërisë së akteve të paspecifikuara të autoriteteve publike. Parashtruesi i kërkesës nuk kishte qartësuar saktësisht në kërkesën e tij se, cilat të drejta dhe liri themelore të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës i janë cenuar përmes ndonjë akti të një autoriteti publik.
Kërkesa bazohej në paragrafët 1 dhe 7, të nenit 113 të Kushtetutës, në nenet 22 [Procedimi i kërkesës] dhe 47 [Kërkesa Individuale] të Ligjit për Gjykatën Kushtetuese (nr. 03/L-121), si dhe në rregullin 32 [Parashtrimi i kërkesave dhe përgjigjeve] dhe 35 [Tërheqja, hedhja poshtë dhe refuzimi i kërkesës] të Rregullores së punës së Gjykatës Kushtetuese.
– Gjykata, në pajtim me nenin 113.7 të Kushtetutës dhe në pajtim me rregullin 35 (5) të Rregullores së punës, vendosi të refuzojë kërkesën me procedurë të shkurtër.