Bajram Ljatifi

Başkanvekili

Bajram Ljatifi, Cumhurbaşkanı’nın 9 Ağustos 2018 tarihli kararnamesiyle Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmış ve 17 Eylül 2018 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilmiştir.

Üye Bajram Ljatifi hukuk alanındaki yükseköğrenimini 1984 yılında Priştine Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bitirmiştir.

Prizren’de Filigran adlı ziynet ve altın işleme şirketinde 1985-1988 yılları arasında stajyer ve hukuk memuru, 1988-2000 yılları arasında ise şirket sekreteri olarak görev yapmıştır. Bu kamu şirketindeki görevi süresince genel hukuk işleri ve insan kaynaklarını yönetme ve vekâleten bu tüzel kişiliği tüm hukuk, iş ve ticari davalarının görüldüğü hukuk mahkemeleri, ticaret mahkemeleri ve diğer devlet kurumları nezdinde temsil yetkilerine sahipti.

1999-2008 yılları arasında Prizren Meslek Lisesi hukuk ve iktisat bölümlerinin Boşnakça şubelerinde okutulan anayasa ve diğer hukuk derslerinin öğretmenliğini yapmıştır.

AGİT tarafından 2003-2004 ve 2006-2008 yıllarında iki dönemde yürütülen seçimlerde Birlemiş Milletler Genel Sekreteri Özel temsilcisi tarafından Merkez Seçim Komisyonu üyeliğine atanmış olup Kosova’nın bağımsızlığı ilanından sonra da Cumhurbaşkanı tarafından aynı kurumdaki bu göreve üç dönemde 2008-2018 aralığında tekraren atanmıştır.

Anayasa’nın kabulünden önceki dönemde anayasal konular ve özellikle insan hakları ile çoğunluk olmayan topluluklara ilişkin konularının ele alındığı Parlamento Yuvarlak Masaları ile AGİT teşkilatı İhtisas Komisyonlarında görev almıştır.

2007 yılının Mayıs ayından 208’in Nisan ayına kadar Kosova Cumhuriyeti’nin ilk anayasa tasarısını hazırlayan Anayasa Komisyonu Üyesiydi.

2008 yılında Kosova Statüsü Nihai Çözümüne İlişkin Ahtisaari Paketinden kaynaklanan kanun tasarılarının hazırlanması için Hükümet tarafından oluşturulan Geniş Kapsamlı Çalışma Grubu Üyesiydi.

2008-2010 yılları arasında Kosova Cumhuriyeti Çevre ve Alan Planlama Bakanlığında siyasi danışman olarak görev yapmıştır.

2011 ve 2012 yıllarında Kosova Cumhuriyeti Anayasa Değişikliği Tasarısı ve Kosova Bağımsızlığı Denetim Sürecinde Görevlendirilmiş Uluslararası Kurumların Yetkilerinin Sonlandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısının hazırlanmasında ilgili Parlamento Komisyonu’nda hukuk uzmanı olarak görev almıştır.

Seçim Reformuna İlişkin Kanun Tasarısını Hazırlama Komisyonunda da hukuk uzmanı olarak çalışmıştır.

Prizren Belediye Meclisi Tüzüğü’nün 2001 ve 2008 yıllarında hazırlanmasında yetkili Komitede toplulukları temsil eden üye olarak yer almıştır.

USAID, IFES, AGİT, ACEEEO ve AWEB gibi kuruluşlarca düzenlenen çok sayıdaki forumlarda hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlık hakları ile seçim hukuku konularında çok sayıda ulusal ve uluslararası düzeylerde yer almıştır.

Sertifikalı Uluslararası Seçim Gözetmeni olarak Arnavutluk, Makedonya, Polonya, Bulgaristan, Slovenya, Karadağ, Bosna-Hersek, Amerika Birleşik Devletleri vb. yerlerde seçim süreçlerinde gözetmen sıfatıyla bulunmuştur.

Üye Bajram Ljatifi, kendi hukuk kariyeri süresince çok sayıda takdir ve ödüle layık görülmüştür. Bunların arasında Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın ilk tasarısının hazırlanmasında olağanüstü gayretleri nedeniyle Adalet Bakanlığınca verilen “Heroi Sali Cakaj” ödülüne layık görülmüştür.

2007 yılında seçim sürecinin yürütülmesinde gösterdiği başarıdan dolayı Merkez Seçim Komisyonu’nu tarafından Takdir Belgesi almıştır. Kurumların oluşturulması çerçevesinde Merkez Seçim Komisyonuna başkanlık etme, seçim forumlarında gösterilen başarı ve seçim usullerinin geliştirilmesindeki ve gelecek seçim çerçevesi teklifi çalışmaları için Birlemiş Milletler Genele Sekreteri Özel Temsilcisi tarafından teşekkür belgesi ile taltif edilmiştir.

Bir çocuk babasıdır.