Odluke sa sednice za razmatranje koja je održana 22. januara 2020. godine

22.01.2020

Na sednici za razmatranje održane 22. januara 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio i odlučio o zahtevima: 1. KI 175/18; 2. KI 189/18 i 3. KO 197/19.
Ispod možete pročitati kratak sadržaj odluka Suda (puni tekstovi rešenja i presuda će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana):

1. Rešenje
Predmet: KI 175/18
Podnosilac zahteva: Fllanza Kadiu

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 181/2018] od 13. juna 2018. godine, kojom je, po navodima podnositeljke zahteva, došlo do povrede njenih prava koja su zagarantovana članovima: 3 [Jednakost pred zakonom], 7 [Vrednosti], 22 [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], 24 [Jednakost pred zakonom], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 53 [Tumačenje odredbi Ljudskih prava] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 6 [Pravo na pravično suđenje] Evropske Konvencije o zaštiti Ljudskih Prava.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilima 32 (6) i 39 (2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

2. Rešenje
Predmet: KI 189/18
Podnosilac zahteva: Osman Mazreku

Predmetna stvar je bila ocena ustavnosti presude Apelacionog Suda Kosova [Ac. br. 3034/18] od 6. septembra 2018. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava i sloboda koje su zagarantovane članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o zaštiti Ljudskih Prava.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 kao i pravilu 32. [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Rešenje
Predmet: KO 197/19
Podnosilac zahteva: Sudije Odeljenja za Teška krivična dela, Osnovni sud u Prištini

Predmetna stvar je bila ocena ustavnosti člana 42, stav 4, Zakona br. 06/L-054 o Sudovima, za koji se tvrdilo da je u suprotnosti sa članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosova, u vezi sa članom 6 Evropske Konvencije o Ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na članu 113.8 Ustava, na članovima 51, 52 i 53 Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121, kao i na pravilu 77 Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članom 113.8 Ustava, članovima 20 i 51 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilima 39 (1)(a) i 59 (2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.