Odluke sa sednice za razmatranje održane 4. septembra 2019. godine

04.09.2019

Na sednici za razmatranje koja je održana 4. septembra 2019. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio i odlučio o sledećim zahtevima: 1. KI 113/18, KI 114/18 i KI 115/18; 2. KI 147/18; 3. KI 200/18; 4. KI 07/19; 5. KI 44/19; 6. KI 46/19; 7. KI 114/19 i 8. KO 124/19.
U nastavku možete pročitati sažetke odluka Suda (celokupni tekstovi rešenja i presuda biće dostavljeni stranama, objavljeni na internet stranici Suda i u Službenom listu u narednim danima):

1. Rešenje
Predmet: KI 113/18, KI 114/18 i KI 115/18
Podnosilac: Halim Thaqi, Ramadan Grajqevci i Enver Hajrizi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti 3 rešenja Osnovnog suda u Prištini, koja su doneta u periodu između 17. januara i 28. marta 2018. godina, a kojima su navodno povređena prava podnosilaca zahteva zagarantovana članovima 3. [Jednakost pred zakonom], 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 46. [Zaštita imovine] i 54. [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo, kao i prava podnosilaca zahteva zagarantovana članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i članovima 7. i 10. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na stavu 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu (br. 03/L-121) i pravilu 32. [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je utvrdio:
Da zahtevi KI113/18 i KI114/18 nisu podneti u zakonskom roku i da su zahtevi, na osnovu člana 113.7 Ustava, člana 20. Zakona i pravila 39 (1) (c) i 59 (2) Poslovnika, neprihvatljivi;
Da je zahtev KI115/18 očigledno neosnovan na ustavnim osnovama i da je u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika, neprihvatljiv.

2. Rešenje
Predmet: KI 147/18
Podnosilac: Arbër Hadri

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti odluke (06/375) Komisije za poljoprivredu, šumarstvo, ruralni razvoj, životnu sredinu i prostorno planiranje Skupštine Kosova o preporučivanju kandidata za izbor direktora Agencije za upravljanje memorijalnim kompleksima Kosova od 22. maja 2018. godine i odluke (br. 06-V-151) Skupštine Kosova o izboru direktora Agencije za upravljanje memorijalnim kompleksima Kosova od 6. juna 2018. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da su ovim odlukama povređena njegova osnovna prava i slobode zagarantovana članovima 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 45. [Pravo na izbor i učešće] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu (br. 03/L-121) i pravilu 32. [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je utvrdio da podnosilac zahteva nije iscrpeo sva pravna sredstva propisana zakonom i u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 47.2 Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 39 (1) (b) Poslovnika, odlučio da proglasi zahtev neprihvatljivim.

3. Rešenje
Predmet: KI 200/18
Podnosilac: Sokol Haziraj

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude [Rev. br. 261/2018] Vrhovnog suda Republike Kosovo od 30. oktobra 2018. godine, kojom su prema navodima podnosioca zahteva povređena njegova prava zagarantovana članom 32. [Pravo na pravno sredstvo] Ustava Republike Kosovo, članom 13. Evropske konvencije o ljudskim pravima i njenim Protokolom br. 7.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu (br. 03/L-121) i pravilu 32. [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
Sud je na osnovu člana 113.7 Ustava, člana 20. Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika, odlučio da proglasi zahtev neprihvatljivim.

4. Rešenje
Predmet: KI 07/19
Podnosilac: Shemsi Hajrizi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti odluke o suspenziji radnog odnosa od 19. oktobra 2016. godine. Podnosilac zahteva nije jasno naglasio koja osnovna prava i slobode zagarantovana Ustavom Republike Kosovo su mu povređena osporenom odlukom. Zahtev se zasnivao na članu 113.7 Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu (br. 03/L-121), kao i na pravilu 32. [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je utvrdio da podnosilac zahteva nije iscrpeo sva pravna sredstva propisana zakonom i u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 47.2 Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 39 (1) (b) Poslovnika, odlučio da proglasi zahtev neprihvatljivim.

5. Odluka
Predmet: KI 44/19
Podnosilac: Ymer Kubati

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja [Ac. br. 3072/18] Apelacionog suda Kosova od 25. februara 2019. godine, kojim su navodno podnosiocu zahteva povređena prava u suprotnosti sa Zakonom o oprostu javnih dugova i Zakonom o izvršnom postupku. Podnosilac zahteva nije naglasio koja osnovna prava i slobode zagarantovana Ustavom Republike Kosovo su mu povređena osporenim rešenjem.
Zahtev se zasnivao na stavu 1 i 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu (br. 03/L-121) i pravilu 32. [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 47. i 48. Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 35 (5) Poslovnika, odlučio da odbije zahtev.

6. Rešenje
Predmet: KI 46/19
Podnosilac: Naser Husaj

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja [Rev. br. 363/18] Vrhovnog suda od 13. novembra 2018. godine, kojim su, po navodima podnosioca zahteva, povređena njegova prava zagarantovana članovima 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 54. [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1 i 7 člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu (br. 03/L-121) i pravilu 32. [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika, odlučio da proglasi zahtev neprihvatljivim.

7. Rešenje
Predmet: KI 114/19
Podnosilac: Nazim Krasniqi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja [Rev. br. 45/219] Vrhovnog suda od 7. marta 2019. godine u vezi sa rešenjem [Ac. br. 3225/2018] Apelacionog suda od 14. septembra 2018. godine i presudom [Ac. br. 5330/2012] Apelacionog suda od 17. marta 2015. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da su mu ovom odlukom povređena osnovna ustavna prava i slobode zagarantovana članom 22. [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], članom 24.2. [Jednakost pred zakonom] i članom 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, kao i prava zagarantovana članom 6. (Pravo na pravično suđenje) i članom 8. (Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na članu 113.7 Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu (br. 03/L-121) i pravilima 32. [Podnošenje podnesaka i odgovora] i 56. [Zahtev za uvođenje privremene mere] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 49. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (1) (c), (3) (b) i 57 (1) Poslovnika, odlučio da proglasi zahtev neprihvatljivim.

8. Rešenje
Predmet: KO 124/19
Podnosilac: Premijer (u ostavci) Republike Kosovo

Predmetna stvar zahteva je bilo tumačenje akta ostavke premijera Republike Kosovo i definisanje nadležnosti i funkcionisanja Vlade nakon podnošenja ostavke premijera.
Zahtev se zasnivao na stavu 10 člana 93. [Nadležnosti Vlade] u vezi sa članom 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo.
– Sud je zaključio da pitanja koja je pokrenuo podnosilac zahteva ne spadaju u delokrug nadležnosti Ustavnog suda, kao što je utvrđeno članom 113. Ustava. Shodno tome, u skladu sa članom 113. stav 1 Ustava i pravilom 59 (2) Poslovnika, Sud je jednoglasno odlučio:
DA PROGLASI zahtev neprihvatljivim.