Odluke sa sednice za razmatranje koja je održana 9. jula 2020. godine

09.07.2020

Na sednici za razmatranje održane 9. jula 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio i odlučio o zahtevima: 1. KI 17/19; 2. KI 93/19; 3. KI 113/19; 4. KI 122/19 i 5. KI 140/19. Ispod možete pročitati kratak sadržaj odluka Suda (puni tekstovi rešenja i presuda će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana):

1. Rešenje
Predmet: KI 17/19
Podnosilac zahteva: Zymer Neziri, Rexhep Doçi, Daut Bislimi, Xheladin Shala, Adem Zejnullahu, Exhlale Dobruna, Mehmet Ahmetaj

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Admionistratiovnog uputstva [br. 09/2015] o kategorizaciji korisnika penzije iz doprinosa a po kvalifikacionoj strukturi i trajanju plaćanja penzionog doprinosa – penzionog staža Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite (MRSZ). Podnosioci zahteva su tvrdili da je Administrativno Uputstvo MRSZ-a u suprotnosti sa stavom 2 člana 3 [Jednakost pred Zakonom] i članom 7 [Vrednosti] Ustava Republike Kosovo, kao i sa članom 8 Zakona br. 04/L-131 o Penzijskim šemama finansiranim od države.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 Ustava, na članu 47 Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 29 Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se zahtev proglasi neprihvatljivim zato što nije podnet od ovlašćene strane, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilom 39 (1)(a) Poslovnika o Radu.

2. Odluka
Predmet: KI 93/19
Podnosilac zahteva: Valton Karaxhiu

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti neodređenih akata nekog javnog organa, kojima je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovana članovima 24 [Jednakost pred Zakonom], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 36 [Pravo na privatnost] i 102 [Opšta načela Sudskog Sistema] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članovima 22.4 i 48 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilima 32 (2)(c) i (h), 35 (5) i 59 (3) Poslovnika o Radu, zahtev odbije.

3. Rešenje
Predmet: KI 113/19
Podnosilac zahteva: Islam Qerimi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti zahteva podnosioca zahteva o tumačenju člana 3 [Ovlašćenja javnog beležnika i javnobeležnička dokumenta] Zakona br. 06/L–010 o Javnom Beležništvu, od 26. decembra 2018. godine, koji, po navodima podnosioca zahteva, povređuje njegovo pravo koje je zagarantovano članom 3 [Jednakost pred zakonom] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se zahtev proglasi neprihvatljivim zato što nije podnet od ovlašćene strane, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članovima 20 i 47 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilom 39 (1)(a) Poslovnika o Radu.

4. Rešenje
Predmet: KI 122/19
Podnosilac zahteva: F.M.

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [PML. br. 49/2019], od 7. marta 2019. godine, u vezi sa Presudom Apelacionog suda Kosova [PA1. br. 358/2018], od 19. novembra 2018. godine kao i Presudom Osnovnog suda u Prištini [P. br. 927/14], od 15. januara 2018. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je ovim odlukama došlo do povrede njegovih prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članom 24 [Jednakost pred Zakonom] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 14 (Zabrana diskriminacije) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima (EKLjP) kao i članom 7 Univerzalne Deklaracije o Ljudskim Pravima, članom 29 [Pravo na slobodu i sigurnost] Ustava u vezi sa članom 5 (Pravo na slobodu i sigurnost ) EKLjP-a, članom 31 [E Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) EKLjP-a, kao i članovima 53 [Tumačenje odredbi Ljudskih prava] i 54 [Sudska zaštita prava] Ustava.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članovima 20, 47 i 48 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilima 39 (1)(d) i 39 (2) Poslovnika o Radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

5. Rešenje
Predmet: KI 140/19
Podnosilac zahteva: Lindita Komani

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju [AC–I–14–0383], od 13. aprila 2017. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovana članovima 24 [Jednakost pred Zakonom], 32 [Pravo na pravno sredstvo], 54 [Sudska zaštita prava] i 102 [Opšta načela Sudskog Sistema] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, na članu 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se zahtev proglasi neprihvatljivim, zato što nije podnet unutar zakonskog roka koji je određen stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članovima 20 i 49 Zakona o Ustavnom Sudu i pravilima 39.1 (c) i 59.2 Poslovnika o Radu.