Odluke sa sednice za razmatranje koja je održana 29. aprila 2020. godine

29.04.2020

Na sednici za razmatranje održane 29. aprila 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio i odlučio o zahtevima: 1. KI 56/19; 2. KI 103/19; 3. KI 225/19; 4. KI 216/19 i 5. KI 02/20. Ispod možete pročitati kratak sadržaj odluka Suda (puni tekstovi rešenja i presuda će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana):

1. Rešenje
Predmet: KI 56/19
Podnosilac zahteva: Xhevat Thaçi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Presude Vrhovnog suda Kosova [PML. br. 70/2019], od 4. marta 2019. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovana članovima: 22 [Direktna primena Međunarodnih sporazuma i instrumenata], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 53 [Tumačenje odredbi Ljudskih prava] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 [Pravno na pravično suđenje] Evropske Konvencije o Ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, na članu 22 [Procesuiranje podnesaka] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članovima 20 i 47.2 Zakona o Ustavnom sudu kao i u skladu sa pravilima 39(1)(b), 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

2. Odluka
Predmet: KI 103/19
Podnosilac zahteva: Illmi Sopa

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti Rešenja o neprihvatljivosti Ustavnog Suda Republike Kosova KI 49/18, od 14. decembra 2018. godine, a u vezi sa presudom Vrhovnog Suda Kosova [PML. br. 316/2016,] od 15. marta 2017. godine, kojima su, po navodima podnosioca zahteva, povređena njegova ustavna prava koja su zagarantovana članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo a u vezi sa članom 6 [Pravno na pravično suđenje] Evropske Konvencije o Ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka], 47 [Individualni zahtevi] i 48 [Tačnost podneska] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, na osnovu stavova 1 i 7 člana 113 Ustava, člana 22.4 Zakona o Ustavnom sudu i pravila 35 (5) Poslovnika o Radu, odlučio da odbaci zahtev po kratkom postupku.

3. Rešenje
Predmet: KI 225/19
Podnosilac zahteva: Kadri Bullut

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova [AC-I-17-0250-A0001], za pitanja koja se odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju od 12. septembra 2019. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je ovom odlukom došlo do povreda njegovih prava koja su zagarantovana članovima 46 [Zaštita imovine] i 102 [Opšta načela Sudskog sistema] Ustava Republike Kosovo, kao i članovima: 6 [Pravno na pravično suđenje], 13 [Pravo na delotvoran pravni lek] i 14 [Zabrana diskriminacije] Evropske Konvencije o Ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, na osnovu stavova 1 i 7 člana 113 Ustava, člana 20 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

4. Rešenje
Predmet: KI 216/19
Podnosilac zahteva: Selim Sejdiu

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog Suda Kosova [Rev. br. 407/2018], od 11. decembra 2018. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovana članovima: 21 [Opšta načela], 22 [Direktna primena Međunarodnih sporazuma i instrumenata], 53 [Tumačenje odredbi Ljudskih prava] i 54 [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo, članom 6 (Pravno na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim pravima i članom 15 Univerzalne Deklaracije o Ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, na osnovu stavova 1 i 7 člana 113 Ustava, člana 20 Zakona o Ustavnom sudu i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

5. Odluka
Predmet: KI 02/20
Podnosilac zahteva: Skender Musa (kao navodni zastupnik lica  E. Z.)

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog Suda Kosova  [Pml. br. 245/2019], od 17. septembra 2019. godine, kojom su, po navodima, licu E.Z., povređena ustavna prava i slobode koje su zagarantovane članovima 3 [Jednakost pred zakonom], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 6 (Pravno na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim pravima. Navodni podnosilac zahteva nije podneo Sudu dokaz o ovlašćenju za zastupanje lica E.Z.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-12, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, na osnovu stavova 1 i 7 člana 113 Ustava, člana 22.4 Zakona o Ustavnom sudu i pravila 35 (5) Poslovnika o Radu, odlučio da odbaci zahtev.