Odluke sa sednice za razmatranje koja je održana 26. februara 2020. godine

26.02.2020

Na sednici za razmatranje održane 26. februara 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio i odlučio o zahtevima: 1. KO 203/19; 2. KI 188/19; 3. KI 192/19; 4. KI 206/19; 5. KI 231/19 i 6. KI 109/19. Ispod možete pročitati kratak sadržaj odluka Suda (puni tekstovi rešenja i presuda će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana):

1. Odluka o produžetku privremene mere
Predmet: KO 203/19
Podnosilac zahteva: Avokati i Popullit

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti članova 2 (stav 3), 5 (stav 1, podstav 1.2, stav 2), 10 (stavovi 1 i 2), 11, 14 (stav 5), 15 (stavovi 4 i 6), 17 (stav 7), 31 (stav 3), 32 (stav 5), 33 (stav 5), 34 (stav 16), 35 (stav 6), 37 (stav 5), 38 (stav 7), 39 (stav 11), 40 (stav 12), 41 (stav 6), 42 (stavovi 10 i 11), 43 (stav 13), 44 (stav 4), 48 (stav 9), 49 (stav 6), 52 (stav 7), 54 (stav 6), 67 (stav 11), 68 (stav 8), 70 (stav 8), 71 (stav 8), 75, 80 (stav 4), 83 (stav 18) i člana 85 Zakona br. 06/L-114 o Javnim službenicima, koji je objavljen u Službenom listu Republike Kosova dana 11. marta 2019. godine, i koji je stupio na snagu šest (6) meseci nakon objavljivanja u Službenom listu. Podnosilac zahteva je tvrdio da osporeni članovi nisu u skladu sa stavom 2 člana 132 [Uloga i nadležnosti Ombudsmana] Ustava republike Kosovo.
U svom zahtevu, podnosilac zahteva je takođe tražio od Ustavnog Suda da odredi privremenu meru o momentalnom obustavljanju ovih osporenih odredbi, a taj zahtev je Sud usvojio nakon prvog razmatranja, dana 19. novembra 2019. godine.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 2, podstav 1, člana 113 [Juridikscija i Ovlašćene strane] kao i na stavu 2, člana 116 [Pravni efekat odluka] Ustava, na članovima 22, 27, 29 i 30 Zakona o Ustavnom Sudu (br. 03/L-121), kao i na pravilima 32, 56 i 57 Poslovnika o radu Ustavnog Suda.
– Sud je, bez prejudiciranja u vezi sa prihvatljivošću ili meritumom zahteva, u skladu sa članom 116.2 Ustava, članom 27 Zakona o Ustavnom Sudu kao i u skladu sa pravilom 57 Poslovnika o Radu odlučio:
I. DA PRODUŽI privremenu meru koja je određena Odlukom o privremenoj meri u slučaju KO 203/19, od 19. novembra 2019. godine, do 28. aprila 2020. godine;
II. DA NASTAVI SA OBUSTAVOM primene u potpunosti Zakona br. 06/L-114 o Javnim službenicima, u trajanju koje je navedeno pod tačkom I;

2. Rešenje
Predmet: KI 188/19
Podnosilac zahteva: Saranda Nimani

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Osnovnog suda u Mitrovici [C. br. 61/2008], od 14. maja 2019. godine, kojom je, po navodima podnositeljke zahteva, došlo do povrede njenih prava i sloboda koje su zagarantovane članom 46 [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka], 47 [Individualni zahtevi], 48 [Tačnost podneska] i 49 [Rokovi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 47 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilom 39 (1)(b) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Rešenje
Predmet: KI 192/19
Podnosilac zahteva: Naser Shala

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova [CA. br. 1802/2019], od 6. maja 2019. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovana članovima: 22 [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 46 [Zaštita imovine], 49 [Pravo na rad i obavljanje profesije] i 53 [Tumačenje odredbi Ljudskih prava] Ustava Republike Kosovo, kao i članovima 6 (Pravo na pravično suđenje) i članom 1 Protokola br. 1 (Zaštita imovine) Evropske Konvencije o Ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na članu 113.7 Ustava, na članu 47 Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121, kao i na pravilu 32 Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, na osnovu člana 113.7 Ustava, članova 22.4 i 48 Zakona o Ustavnom Sudu kao i u skladu sa pravilima 29 i 35 (5) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

4. Rešenje
Predmet: KI 206/19
Podnosilac zahteva: Mladen Nikolić

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Apelacionog suda Kosova [Gž. br. 659/2017], od 21. maja 2019. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovana članovima 478, 479 i 480 Zakona br. 03/L-006 o Parničnom Postupku. Podnosilac zahteva nije tačno precizirao za koja prava i osnovne slobode koje su zagarantovane Ustavom Republike Kosova on smatra da su povređena osporenim rešenjem.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, na osnovu člana 113.7 Ustava, člana 48 Zakona o Ustavnom Sudu kao i u skladu sa pravom 39 (1)(d) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

5. Rešenje
Predmet: KI 231/19
Podnosilac zahteva: NSH “KOSOVA-EXPORT”

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju, [AC-I-15-0212-A0001], od 22. avgusta 2019. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je ovom presudom došlo do povreda njegovih prava i sloboda koje su zagarantovane članom 3 stav 1 [Jednakost pred Zakonom], članom 7 [Vrednosti], članom 24 stav 1 [Jednakost pred Zakonom], članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], članom 54 stav 1 [Sudska zaštita prava] kao i članom 102 stav 3 [Opšta načela sudskog sistema] Ustava Republike Kosovo, kao i članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na članovima 21.4 i 113.7 Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka], 27 [privremene mere] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 kao i pravilima 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] i 56 [Zahtev za privremenom merom] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članovima 20 i 27.1 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilima 39 (2) i 57 (1) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

6. Rešenje
Predmet: KI 109/19
Podnosilac zahteva: Mehmet Qerimi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Pml. br. 5/19], od 22. januara 2019. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovana članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i članom 54 [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosovo, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka], 47 [Individualni zahtevi], 48 [Tačnost podneska] i 49 [Rokovi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, na osnovu člana 113.7 Ustava, člana 49 Zakona o Ustavnom Sudu kao i u skladu sa pravom 39 (1)(c) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.