Odluke sa sednice za razmatranje koja je održana 15. jula 2020. godine

15.07.2020

Na sednici za razmatranje održane 15. jula 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio zahteve: 1. KI 184/19; 2. KI 191/19; 3. KI 199/19; 4. 210/19 i 5. KI 215/19. Ispod možete pročitati kratak sadržaj odluka Suda (puni tekstovi rešenja i presuda će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana):

1. Rešenje
Predmet: KI 184/19
Podnosilac zahteva: Naser Gashi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 220/2019] od 10. jula 2019. godine u vezi sa rešenjem Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 1803/19] od 25. aprila 2019. godine i rešenjem Osnovnog suda u Prištini [C. br. 532/19] od 5. marta 2019. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da su mu ovim rešenjem povređena prava i slobode zagarantovane članom 31. [Pravo na pravično i nepristrano suđenje] Ustava Republike Kosova i članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se zasnivao na članu 113.7 Ustava, članu 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32. [Podnošenje zahteva i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavom 1. i 7. člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilom 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.

2. Odluka
Predmet: KI 191/19
Podnosilac zahteva: Kadri Rexhepi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Pml. br. 272/19] od 18. septembra 2019. godine, kojom je podnosilac zahteva tvrdio da su mu povređena prava zagarantovana članom 31. [Pravo na pravično i nepristrano suđenje] Ustava Republike Kosova u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i članom 55. [Ograničenje prava i osnovnih sloboda] Ustava.
Zahtev se zasnivao na stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L121 o Ustavnom sudu, kao i na pravilu 32. [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da, u skladu sa stavovima 1. i 7. člana 113. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 32 (2) (h), 35 (5) i 59 (3) Poslovnika o radu, zahtev odbije.

3. Odluka
Predmet: KI 199/19
Podnosilac zahteva: Fehmi Hasani

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 118/2017] od 10. oktobra 2017. godine, kojom je podnosilac zahteva tvrdio da su mu povređena prava zagarantovana članom 21. [Opšta načela], članom 24. [Jednakost pred zakonom], članom 31. [Pravo na pravično i nepristrano suđenje] i članom 54. [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosova u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) i članom 13. (Pravo na delotvorni pravni lek) Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i članom 7. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1. i 7. člana 113. Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtev] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i o pravilima 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] i 35 [Povlačenje, odbijanje i odbacivanje podnesaka] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se u skladu sa članom 113.6. Ustava, članom 20. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 35 (5) i 59 (3) Poslovnika o radu, zahtev odbije.

4. Rešenje
Predmet: KI 210/19
Podnosilac zahteva: Sabri Ismajli

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [GSK-KPA-A-051-2016] od 23. oktobra 2019. godine, kojom je podnosilac zahteva tvrdio da su mu povređena prava i slobode, zagarantovana članom 46. [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosova.
Zahtev je bio zasnovan na stavu 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i na pravilu 32. [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da, u skladu sa stavovima 1. i 7. člana 113. Ustava, članovima 20. i 47. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (1) (b) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasiti neprihvatljivim.

5. Rešenje
Predmet: KI 215/19
Podnosilac zahteva: Fekë Kuçi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Apelacionog suda Kosova [AA. br. 524/2018] od 10. aprila 2019. godine, kojom je podnosilac zahteva tvrdio da su mu povređena prava i slobode zagarantovana članom 24. [Jednakost pred zakonom] i članom 31. [Pravo na pravično i nepristrano suđenje] Ustava Republike Kosova u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i članom 10. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članu 22. [Procesuiranje podnesaka] i članu 47. [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu, kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Veće za razmatranje je predložilo da se, u skladu sa stavovima 1. i 7. člana 113. Ustava, članovima 20, 47. i 49. Zakona o Ustavnom sudu i pravilima 39 (1)(b), 39 (1)(c) i 59 (2) Poslovnika o radu, zahtev proglasi neprihvatljivim.