Odluke sa sednice za razmatranje koja je održana 15. januara 2020. godine

15.01.2020

Na sednici za razmatranje održane 15. januara 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio i odlučio o zahtevima: 1. KI 14/18; 2. KI 31/19; 3. KI 41/19; 4. KI 54/19; 5. KI 90/18; 6. KI 71/19; 7. KI 48/19 i 8. KI 39/19.
Ispod možete pročitati kratak sadržaj odluka Suda (puni tekstovi rešenja i presuda će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana):

1. Presuda
Predmet: KI 14/18
Podnosilac zahteva: Hysen Kamberi

Predmetna stvar je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [PML. br. 241/2017], od 5. decembra 2017. godine, u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova [PAKR. br. 55/2017], od 13. jula 2017. godine i presudom Odeljenja za teška krivična dela Osnovnog suda u Uroševcu [P. br. 162/2004 PR1] od 2. decembra 2016. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je donošenjem ove presude došlo do povrede njegovih prava i sloboda koje su zagarantovane članovima 24. [Jednakost pred zakonom], 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 54. [Sudska zaštita prava] Ustava Republike Kosovo i članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima i članom 10. (Pravo na pravično javno suđenje) Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1. i 7. člana 113. [Jurisdikcija i ovlašćene strane) Ustava, članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 kao i pravilu 32. [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Ustavni sud, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20. i 47. Zakona o Ustavnom Sudu  i pravilom 59 (1) (a) Poslovnika, na sednici održanoj dana 15. decembra 2020. godine, većinom glasova je odlučio:
I. DA PROGLASI zahtev prihvatljivim;
II. DA UTVRDI da je došlo do povrede člana 31. [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo u vezi sa članom 6. (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima;
III. DA PROGLASI nevažećom presudu [PML. br. 241/2017] Vrhovnog suda Republike Kosovo od 5. decembra 2017. godine;
IV. DA PROGLASI nevažećom presudu [PAKR. br. 55/2017] Apelacionog suda Kosova od 13. jula 2017. godine;
V. DA PROGLASI nevažećom presudu [P. br. 162/2004 PR1] Odeljenja za teška krivična dela Osnovnog suda u Uroševcu od 2. decembra 2016. godine;
VI. DA VRATI predmet Odeljenju za teška krivična dela Osnovnog suda u Uroševcu na ponovno suđenje u skladu sa nalazima ove presude;
VII. DA NALOŽI Odeljenju za teška krivična dela Osnovnog suda u Uroševcu da u skladu sa pravilom 66 (5) Poslovnika, obavesti Sud o preduzetim merama za izvršenje presude Suda.

2. Rešenje
Predmet: KI 31/19
Podnosilac zahteva: Shpresa Ferati – Duraku

Predmetna stvar je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog Suda Kosova [Rev. br. 387/2018], od 5. decembra 2018. godine, kojom je, po navodima podnositeljke zahteva, došlo do povrede njenih prava i sloboda koje su zagarantovane članom 24 [Jednakost pred zakonom], članom 31 stav 1 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], članom 49 stav 1 [Pravo na rad i Obavljanje profesije] Ustava Republike Kosovo, kao i prava i slobode koje su zagarantovane članom 6 stav 1 (Pravo na pravično suđenje), članom 13 stav 1 (Pravo na delotvorni pravni lek), članom 17 stav 1 (Zabrana zloupotrebe prava), kao i članom 1 stav 2 (Opšta zabrana diskriminacije) Dodatnog Protokola br. 12 Evropske Konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev je bio zasnovan na članu 113.7 Ustava, na članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 kao i pravilu 32. [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Rešenje
Predmet: KI 41/19
Podnosilac zahteva: Ramadan Koçinaj

Predmetna stvar je bila ocena ustavnosti presude Apelacionog Suda Kosova [AA. br. 395/2018], od 13. septembra 2018. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članom 22 [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], članom 46 [Zaštita imovine], članom 113, stav 7 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava Republike Kosova, u vezi sa članom 1 Protokola br. 1 (Zaštita imovine) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 Ustava, na članovima 22. [Procesuiranje podnesaka] i 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 kao i pravilu 32. [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20 i 47.2 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilima 39 (1)(b), 39 (2), 32 (6) i 59 (2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

4. Rešenje
Predmet: KI 54/19
Podnosilac zahteva: Pashke Krasniqi

Predmetna stvar je bila ocena ustavnosti presude Apelacionog Suda Kosova [PAKR. br. 329/18], od 23. avgusta 2018. godine, kojom je, po navodima podnositeljke zahteva, došlo do povrede njenih prava koja su zagarantovana članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o zaštiti Ljudskih Prava.
Zahtev je bio zasnovan na članu 113. 7 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 kao i pravilu 32. [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 49 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilom 39 (1)(c) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

5. Rešenje
Predmet: KI 90/18
Podnosilac zahteva: Nedvedete Ponosheci i Atdhe Ponosheci

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Pml. br. 89/2018], od 8. maja 2018. godine, u vezi sa rešenjem Apelacionog suda Kosova [PAKR. br. 397/17], od 19. avgusta 2017. Godine i Presudom Osnovnog suda u Đakovici [PKR. br. 61/14] od 21. juna 2017. godine. Podnosioci zahteva su tvrdili da je ovom odlukom došlo do povrede njihovih prava i sloboda koje su zagarantovane članom 21 [Opšta načela], članom 22 [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima (EKLjP), kao i članom 46 [Zaštita imovine] ustava u vezi sa članom 1 Protokola br. 1 EKLjP-a, kao i članovima 53 [Tumačenje odredbi Ljudskih prava] i 54 [Sudska zaštita Prava] Ustava.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članom 47 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilima 39 (1)(b) e (3)(b) i 59 (2) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

6. Rešenje
Predmet: KI 71/19
Podnosilac zahteva: Avni Vula

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti: (i) obaveze kosovske države da donese zakon o vraćanju – restituciji imovine i (ii) proglašavanja ništavnim svih zakona, pravilnika, dekreta i sudskih odluka koje su povezane sa imovinskim pravima iz bivše Jugoslavije, počev od 1945. godine pa sve do danas. Podnosilac zahteva je tvrdio da je došlo do povreda članova 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 46 [Zaštita imovine] Ustava Republike Kosovo, a u vezi sa članom 6. 1 (Pravo na pravično suđenje) i članom 1 Protokola br. 1 (Zaštita imovine) Evropske Konvencije o Ljudskim Pravima.
Zahtev je bio zasnovan na stavovima 1 i 7, člana 113 Ustava Republike Kosovo, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članom 113.1 Ustava, članom 22 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilom 39 (1)(a) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

7. Rešenje
Predmet: KI 48/19
Podnosilac zahteva: Nderim Fetahu

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [ARJ-UZVP. br. 16/2019] od 31. januara 2019. godine, u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova [A. A. br. 159/2018], od 21. novembra 2018. godine i presudom Osnovnog suda u Prištini [A. br. 396/2016], od 23. februara 2018. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je ovom presudom došlo do povrede njegovih prava i sloboda koje su zagarantovane članovima: 21 [Opšta načela], 22 [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], 23 [Ljudsko dostojanstvo], 24 [Jednakost pred zakonom], 37 [Pravo na sklapanje braka i Zasnivanje porodice], 45 [Pravo na izbor i Učešće], 46 [Zaštita imovine], 47 [Pravo na obrazovanje], 48 [Sloboda nauke i umetnosti], 49 [Pravo na rad i obavljanje profesije] i 50 [Prava deteta] Ustava Republike Kosova.
Zahtev je bio zasnovan na članu 113. 7 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, na članu 47. [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo br. 03/L-121 kao i pravilu 32. [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa članom 113.7 Ustava, članovima 20, 47 i 48 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilima 39 (1)(b) i (d), 39 (2) i 57 (1) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

8. Rešenje
Predmet: KI 39/19
Podnosilac zahteva: Raif Maloku

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Apelacionog Suda Kosova [AC. br. 4981/2017] od 15. maja 2018. godine, u vezi sa rešenjem Apelacionog suda [CN. br. 38/2016], od 10. oktobra 2017. godine, rešenjem Vrhovnog suda [Rev. br. 12/2016], od 18. januara 2016. godine, rešenja Apelacionog suda [Ac. br. 3824/2015], od 29. oktobra 2015. godine, i rešenja Osnovnog suda [C. br. 568/2014], od 14. aprila 2015. godine. U svom zahtevu, podnosilac zahteva je tvrdio da je ovim odlukama došlo do povreda njegovih prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članom 3 [Jednakost pred zakonom], stavom 1 člana 16 [Premoć Ustava], stavovima  1 i 2 člana 19 [Sprovođenje Međunarodnog prava], članom 21 [Opšta načela], članom 22 [Direktna primena međunarodnih sporazuma i instrumenata], članom 24 [Jednakost pred Zakonom], stavovima 1, 2 i 3 člana 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], članom 37 [Pravo na sklapanje braka i Zasnivanje porodice] i članom 50 [Prava Deteta] Ustava Republike Kosova.
Zahtev je bio zasnovan na članu 113. 7 Ustava, na članovima 22 [Procesuiranje podnesaka] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona o Ustavnom sudu Republike Kosovo (br. 03/L-121) kao i pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda.
– Sud je, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članom 49 Zakona o Ustavnom Sudu i u skladu sa pravilom 39 (1)(c) i (3)(b) Poslovnika o Radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.