Odluke sa sednice za razmatranje koja je održana 15. aprila 2020. godine

15.04.2020

Na sednici za razmatranje održane 15. aprila 2020. godine, Ustavni sud Republike Kosovo je razmotrio i odlučio o zahtevima: 1. KI 58/18; 2. KI 241/19; 3. KI 14/20 i 4. KI 179/19. Ispod možete pročitati kratak sadržaj odluka Suda (puni tekstovi odluka će biti uručeni stranama, biće objavljeni na službenoj elektronskoj stranici Suda i u Službenom listu tokom narednih dana):

1. Rešenje
Predmet: KI 58/18
Podnosilac zahteva: “IIC Assistance”

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti osporene Presude Vrhovnog suda Republike Kosova [ARJ. UZVP br. 69/ 2017], od 25. januara 2018. godine, kojom je, po navodima podnosioca zahteva, došlo do povrede njegovih prava i osnovnih sloboda zagarantovanih članovima 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i članom 49 [Pravo na rad i obavljanje profesije] Ustava.
Zahtev se bio zasnovan na stavu 4 člana 21 [Opšta načela] i na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane] Ustava, članovima 22 [Procesuiranje podneska] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu Republike Kosova, kao  i na pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o Radu Ustavnog suda Republike Kosova.
– Sud je, u skladu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, sa članom 20 Zakona o Ustavnom sudu kao i u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

2. Rešenje
Predmet: KI 241/19
Podnosilac zahteva: Sali Krasniqi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti odluke Žalbenog veća Posebne Komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju [AC-I-19-0158-A0018], od 17. oktobra 2019. godine, kojom je odbijen zahtev podnosioca zahteva za reviziju koji je uložen protiv presude Žalbenog veća PKVS-a [AC –I – 13–0019 – A0018], od 15. avgusta 2019. godine, i presude Specijalizovanog veća Posebne Komore Vrhovnog suda za pitanja koja se odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju. Podnosilac zahteva je tvrdio da je ovom odlukom došlo do povrede njegovih prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članom 24 [Jednakost pred Zakonom] i članom 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosova, kao i članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske Konvencije o Ljudskim pravima.
Zahtev se bio zasnovan na članu 113.7 Ustava, članovima 22 [Procesuiranje podneska] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu Republike Kosova, kao  i na pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosova.
– Sud je, u skaldu sa stavovima 1 i 7 člana 113 Ustava, članovima 20, 47.2 i 49 Zakona o Ustavnom sudu, i u skladu sa pravilom 39.1 (b) i 39 (c) Poslovnika o radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

3. Rešenje
Predmet: KI 14/20
Podnosilac zahteva: Armend Thaqi

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti rešenja Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 425/2019], od 10. decembra 2019. godine, kojim je odbijena kao neosnovana revizija podnosioca zahteva podneta protiv rešenja Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 2630/19], od 24. jula 2019. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je ovim rešenjem došlo do povrede njegovih prava koja su zagarantovana članovima 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] i 54 [Sudska Zaštita prava] Ustava Republike Kosovo, u vezi sa članom 6 (Pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se bio zasnovan na stavu 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane], Ustava, članovima 22 [Procesuiranje podneska] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu Republike Kosova, kao  i na pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosova.
– Sud je, na osnovu člana 113.7 Ustava, članom 20 Zakona o Ustavnom Sudu kao i u skladu sa pravilom 39 (2) Poslovnika o radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.

4. Rešenje
Predmet: KI 179/19
Podnosilac zahteva: Ardian Ymeri

Predmetna stvar zahteva je bila ocena ustavnosti presude Vrhovnog suda Kosova [Rev. br. 196/2019], od 13. avgusta 2019. godine, a u vezi sa presudom Apelacionog suda Kosova [Ac. br. 5453/17], od 6. marta 2019. godine i presudom Osnovnog suda u Gnjilanu [C. br. 142/2015], Odeljenje u Vitini, od 24. oktobra 2017. godine. Podnosilac zahteva je tvrdio da je ovom presudom došlo do povrede njegovih prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članovima 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje] Ustava Republike Kosovo, u vezi sa članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima.
Zahtev se bio zasnovan na stavovima 1 i 7 člana 113 [Jurisdikcija i ovlašćene strane], Ustava, članovima 22 [Procesuiranje podneska] i 47 [Individualni zahtevi] Zakona br. 03/L-121 o Ustavnom sudu Republike Kosova, kao  i na pravilu 32 [Podnošenje podnesaka i odgovora] Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Kosova.
– Sud je, na osnovu članova 113.7 i 21.4 Ustava, članovima 20 i 47 Zakona o Ustavnom sudu kao i u skladu sa pravilima 39 (2) i 59 (2) Poslovnika o radu odlučio da zahtev proglasi neprihvatljivim.